Redmine エ ン タ ー プ ラ イ ズ ・ ソ リ ュ ー シ ョ ン

全世界で 3,500 XNUMX 社以上で利用されている Redmine プラットフォーム。既存ギ Redmine Lätt Redmine 12 にアップグレードしてください。

  • すべてのRedmineバージョンからアップグレード可能
  • 100%オープンソース

300,000 +

人のビジネスユーザー

50,000 +

のコミュニティダウンロード

3,500 +

世界中の組織

85 +

26か国で85のパートナー

90 +

人の従業員

必要 と さ れ て い る Redmine の 機能 を 1 回 の ア ッ プ グ レ ー ド で。

Easy Redmine は, 包括 的 で 拡 張 可能 な Redmine ア ッ プ グ レ ー ド で す. 必要 と さ れ て い る プ ラ グ イ ン と 機能 を 持 つ モ バ イ ル デ ザ イ ン の 組 み 合 わ せ で, プ ロ ジ ェ ク ト 管理 を 快 適 な も の に し, コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 促進, ユ ー ザ ー エ ク ス ペ リ エ ン ス を 向上, 時間 の節約 を 可能 に し ま。 リ ソ ー ス 、 ジ ャ イ ル 、 フ ァ イ ナ ス 、 CRM 、 ヘ ル デ ス ク ク O O O ラ グ イ ン す り 拡 張

用 ー バ ー 用 Easy Redmine

ユ ー ザ ー 足 度 の 向上 と 効率 的 な 来 の 管理 と ア ジ イ ル 管理 行 う め に 、 ー バ ー 上 の の の の ア。 し ー ド ド

の ラ ウ ド の Easy Redmine

Red ロ ー バ ル Red Easy Redmine ク ラ ウ ド は ア ア プ グ レ ー に な な な な な な な な な な な な な な な m な な な な な m m な m な な m な な m な

世界 中 で 信 頼 さ れ て い ま ま

Capterra で、お客様は Easy Redmine をどのように評価しているでしょうか?

Easy Redmine ソリューション

lätt Redmine

包括 的 で 、 拡 張 可能 、 多用途 な Redmine ア ッ プ グ レ ー ド。 自 サ ー ー で も 、 ク ラ ウ ド で も。。

Easy Redmine の詳細
Easy Redmine 拡 張

Easy Redmine を 、 Resurshantering 、 Agil 、 Ekonomi 、 CRM 、 Help Desk 、 DevOps プ ラ グ イ ン で 拡 張。。

拡 張 機能 に つ い て
グ ロ ー バ ル Redmine ク ラ ウ ド

接 続 性 、 安全 性 、 フ フ ォ ー ン ス を 確保。 自 社 の ソ ー ス を し な が ら 、 Redmine の 最大 機能 を 得 る。

ク ラ ウ ド に つ い て
プ ラ イ ベ ー ト ク ラ ウ ド & サ ー バ ー

専 用 の サ ー バ ー 上 に 実 装 る る Redmine。

実 装 に つ い て
視 覚 的 な プ ロ ジ ェ ク ト ツ ー ル

グ ラ フ や 表 、 ガ ン ト チ ャ ー ト マ イ ン ド マ ッ プ な ど で Redmine を ビ ジ ュ ア ル に。

可視 化 ツ ー ル に つ い て
プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル サ ー ビ ス

Redmine の イ ン ス ト ー ル 、 サ ー ト 、 デ ー タ ン ポ ー ト カ ス ム デ ザ ン お お せ い た だ れ れ。 リ を ス ス

サ ー ビ ス に つ い て

Redmine コ ミ ュ ニ テ ィ

無 料 プ ラ グ イ ン

Easy Gantt と Easy WBS (マ イ ン ド マ ッ プ) で Redmine に よ る プ ロ ジ ェ ク 管理 管理 を 向上。

詳細

イ ン ス ト ー ル & ア ッ プ グ レ ー ド

Easy Redmine イ ン ス ト ー ラ ー で 既存 の の Redmine を ア ッ プ グ レ ー ド。

詳細

プ ラ グ イ ン ・ ジ ェ ネ レ ー タ ー

Easy Redmine プ ラ グ イ ン ジ ェ ネ レ ー タ ー で 独自 の Redmine プ ラ グ イ ン を 開 発。

詳細

オ ー プ ン ソ ー ス の パ ワ ワ

Easy Redmine は Redmine コミュニティで育てられ、Easy Software 社の専門エンジニアのチームにより、14年以上にわたり開発されてきました。目標は、Easy Redmine をプロジェクト管理のための最高のオープンソース・ソリューションにすることです.

Easy Redmine ケ ー ス ス タ デ ィ

Transporeon-Easy Redmine projektledning Fallstudie

Transporeon - effektiv resurshantering i transportlogistik

Industrin:

IT-lösning i logistik

Partners:

300 +

Den ursprungliga lösningen:

några webbaserade program + MS Project

Genomförande:

2014

TRANSPOREON Group tillhandahåller 3 SaaS-baserade logistikplattformar som för närvarande kopplar över 1 000-shippers, 45 000-bärare och 100 000-användare i över 85-länder. Easy Redmine hjälper till att bygga effektiv förvaltning av resurserna.

続き を 読む
RTL RADIOCENTER BERLIN - fallstudie hur man hanterar IT -projekt med ett verktyg - Easy Redmine

Lätt Redmine - mer än projektledning. Komplex informationssystem!

Land:

Tyskland

Fält:

Media

Klient sedan:

Spring 2014

RTL RADIOCENTER BERLIN driver några av de välkända radiostationerna i Tyskland och är en framgångsrik mediamarknadsorganisation. Easy Redmine möjliggör hantering av alla viktiga processer och projekt i ett verktyg.

続き を 読む

Redmine ブ ロ グ & ニ ュ ー ス

11/29/2022
6 minuter avläsning
Varför roller och behörigheter är viktiga för projektledning och hur man definierar roller i Redmine
En av de mest framstående funktionerna i Redmines projektledningsapplikation är förmågan att definiera roller. Med denna applikation har en administratör eller projektledare möjlighet att tilldela roller till varje individ i sitt team.
続き を 読む
11/15/2022
2 minuter avläsning
Fallstudie: Informatica Borsan fick ett flexibelt verktyg på toppnivå för att organisera kundbiljetter

Läs historien om hur Informatica Borsan som utvecklar mjukvarulösningar på hög nivå för fastighetsvärderingsföretag använde ett eget men väldigt enkelt verktyg. De behövde hantera meddelanden från kunder på ett organiserat sätt enligt deras prioritet i ett lättanvänt verktyg med ett supportteam och valde Easy Redmine.

続き を 読む
11/1/2022
6 minuter avläsning
Redmine som ett webbaserat teamsamarbetsverktyg
Redmine, som ett projekthanteringsverktyg med öppen källkod, har alla funktioner och integrationer som uppmuntrar teamledning och gör den sömlös och effektiv. Med hjälp av detta verktyg kan ett team av utvecklare lättare hålla reda på sina individuella uppgifter, och även hålla koll på slutförandet av uppgifter och projekt.
続き を 読む

Easy Redmine の 30 日間 無 料 ト ラ イ ア ル を お 試 し く だ さ い

ロ ー カ ル の リ ー ジ ョ ン サ ー ー で 、 フ フ 機能 機能 、 保護 保護 、 日 時 ッ ク ア ア ッ プ