Podmínky a ujednání

Till serviceavtal

1. Inledande bestämmelser

1.1. Dessa villkor är en integrerad del av avtalet mellan Kunden och Leverantören och definierar bindande regler och villkor för tillhandahållande av tjänster och produkter samt användning av tjänster och produkter. Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Tjänsteleverantören och Klienten.

1.2. Nedanstående definitioner har enligt följande villkor följande betydelse:

 • T & C - innebär dessa villkor.
 • Avtal - innebär ett serviceavtal som ingåtts mellan kunden och leverantören
 • Klient - innebär att en enskild ledande företag eller juridisk person ingår avtal med leverantören.
 • Klientens server - betyder servern och annan HW-utrustning som inte ägs, hanteras eller kontrolleras av leverantören
 • Provider - innebär företaget Easy Software Ltd., med sitt säte på Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, Company ID: 08960980.
 • Produkt - betyder vilken tjänst som helst eller den del som tillhandahålls under det specifika leverantörens varumärke baserat på leverantörens varumärkespolicy. Kunden köper produkten som den är. Stöd och andra tjänster tillhandahålls separat.
 • Prislista - betyder dokument eller webbsida som anger priset för Service och / eller Produkt om inte annat anges i Avtalet.
 • Leverantörens server - betyder servern och annan HW-utrustning som hanteras eller kontrolleras av leverantören. Leverantören kan använda tredje parts tjänster för att säkra lämplig serverprestanda
 • Implementeringsservicespecifikation - innebär de villkor för genomförande som fastställts av Leverantören och / eller individualiseras av Kunden enligt Avtalet. Om inte kunden har köpt en implementeringstjänst eller om det inte uttryckligen anges, finns det ingen garanterad implementeringstjänst som ingår i priset på produkten.
 • Support Service Specifikation - betyder de stödvillkor som tillhandahålls av Leverantören och / eller individualiseras av Kunden enligt Avtalet. Om inte kunden har köpt en supporttjänst eller om det inte uttryckligen anges, finns det ingen garanterad supporttjänst som ingår i produktens pris.
 • Service - den specifika tjänst som tillhandahålls av Leverantören till Kunden enligt Avtalet, och som kan innefatta licens till Tjänsten, underhåll av Tjänsten, Service Support och andra relaterade tjänster, i den utsträckning som avtalats och Produkten godkänts.
 • Trial version av Tjänsten - innebär provversion av Tjänsten, som kostnadsfritt och i begränsad utsträckning görs tillgänglig för Kunden.
 • Administratör - betyder en person som utsetts av kunden för administration av sitt användarkonto.
 • Användare - innebär en fysisk person som arbetar för kunden (som hans anställd, partner, verkställande direktör, en person som samarbetar med kunden på lång sikt under överenskommelse om att tillhandahålla juridiska tjänster), för vilken kunden sätter upp ett användarkonto .
 • Användarkonto - betyder användarkonto med en unik tillgångskod och lösenord.
 • Datasäkerhetssystem - innebär ett dokument som beskriver metoder för att säkra data som lagras i Tjänsteapplikationen.
 • parterna - betyder gemensamt kunden och leverantören

2. Metod för godkännande av T&C

2.1. Tjänster tillhandahålls kunden baserat på ingående avtal. Integrerade delar av avtalet är dessa T&C.

2.2. Avtalet ingås på dagen för undertecknande av båda parter. Om avtalet ingås via webgränssnittet, ingås avtalet vid betalning av priset för tjänsten (vid trådlös överföring när beloppet som motsvarar priset för tjänster krediteras till leverantörens bankkonto) i beloppet anges under den första faktureringsperioden. Detta gäller inte om klienten kommer att använda provversion av tjänsten under de villkor som anges i tekniken. 4 av dessa T&C.

3. Tillhandahållande av tjänsten

3.1. Leverantören driver tjänsten på den internetadress som anges i produktspecifikationen och dess underdomäner eller på klientens servrar enligt avtalet och tekniska specifikationer som anges i produktspecifikationen.

3.2. Omfattningen av tjänster definieras i produktspecifikationen, som är knuten till avtalet. Produktspecifikation definierar de enskilda partiella tjänsterna med avseende på innehåll och aktiveringsmetod i detaljer.

4. Trial version av Tjänsten

4.1. Innan avtalet ingås kan leverantören möjliggöra Trialversionen av Tjänsten till Kunden via webbdomänen eller på Clients servrar, i den utsträckning som tillhandahållaren bestämmer.

4.2. Genom att fylla i registreringsformuläret på webbsidan som anges i produktspecifikationen accepterar klienten villkoren för att tillhandahålla provversionen av tjänsten, som regleras av art. 4., konst. 7., konst. 9., konst. 11., konst. 12., konst. 14. underavsnitt 6, art. 15., konst. 16. och konst. 17. av dessa T&C.

4.3. Trialversion av Tjänsten tillhandahålls Klienten för den period som anges i produktspecifikationen, om inte leverantören bestämmer något annat.

4.4. Klienten som använder Trial versionen av Tjänsten har rätt att spara data, men endast för att verifiera systemfunktionalitet. Kunden tar hänsyn till att leverantören inte är ansvarig för tillgänglighet och bevarande av data som sparats av kunden genom att använda tjänsteversionen av tjänsten.

4.5. Före utgången av Trialversionen av Tjänsten ska Leverantören möjliggöra överföringen till Betald version av Tjänsten till Kunden och ge honom icke-bindande betalningsinformation. Genom att betala priset aktiveras tjänsten i överenskommen omfattning och data som sparas av kunden i försöksversionen av Tjänsten överförs till den betalda versionen av Tjänsten. Om kunden inte använder alternativet att överföra till den betalda versionen av Tjänsten slutar tillhandahållandet av Trialversionen av Tjänsten när den period, för vilken Trialversionen av Tjänsten tillhandahölls till Klienten, löper ut.

4.6. Kunden tar hänsyn till att data som sparats av Klienten i Trialversionen av Tjänsten kommer att vara efter utgången av den period, för vilken Trial versionen av Tjänsten tillhandahölls, oavsiktligt raderas. Kunden informeras om att Trialversionen av Tjänsterna upphör att gälla och data raderas efter uppsägning via e-post eller via Internet-domänen i Trialversionen av Tjänsten.

5. Tjänstens varaktighet

5.1. Avtalet föreskriver om det ingåtts för en bestämd eller obestämd tid. Avtalet ingås för (i) bestämd tidsperiod för Tjänster som tillhandahålls via webbgränssnittet och (ii) obestämd tidsperiod för Tjänster som tillhandahålls genom Klientens servrar.

6. Pris

6.1. Kunden är skyldig att betala priset för att använda Tjänsten baserat på levererade skattehandlingar (fakturor) som utfärdats av Leverantören. Fakturor kommer att utfärdas i elektronisk form. Priserna för tjänster ställs in enligt noteringen eller prislistan, om inte annat avtalats i avtalet.

6.2. Debet- / kreditkortet och / eller annan betalningsmetod som används av kunden för att registrera sig för att använda Tjänsten (i) tillhandahållen via webbgränssnittet och (ii) som tillhandahålls på månadsabonnemanget debiteras automatiskt 30 dagar från datumet Kunden registrerade sig för att använda Tjänsten. Om kunden vill undvika att debiteras för tjänsten måste kunden avbryta abonnemanget tre dagar före automatisk förnyelse av tjänsten. Leverantören rekommenderar att du checkar med det förbetalda kortföretaget eller banken för att bekräfta om återkommande fakturering är möjlig.

6.3. Kunden kan ändra sin prenumeration online genom att helt enkelt logga in på klientzonen. För att undvika att bli debiterad för nästa faktureringsperiod måste kunden avbryta prenumerationen minst tre dagar före förnyelsedatumet. Om kunden avbryter sin prenumeration minst tre dagar före förnyelsedatumet upphör hans abonnemang vid slutet av den aktuella faktureringsperioden.

6.4. Ordern för någon tjänst kan avbokas utan extra kostnader innan betalningen har rensats till leverantörens konto. För nedladdningsbara produkter, utfärdar leverantören inte några återbetalningar efter att nedladdningskanalen har aktiverats och eventuella nedladdningsförsök har gjorts. Avbeställning av ordern efter att betalningen har mottagits är möjlig efter överenskommelse, om den beställda Tjänsten inte använts eller inget nedladdningsförsök har gjorts.

7. Licensavtal

7.1. Kunden tar hänsyn till att alla upphovsrättsskydd och andra immateriella rättigheter till Tjänsten hör till Leverantören. Kunden är därför skyldig att använda tjänsten endast inom ramen för den licens som tillhandahålls.

7.2. Kunden genom avtalets ingående förvärvar icke-exklusiv licens till Tjänsten för en eller flera användare beroende på antalet etablerade användarkonton. Kunden har inte rätt att bevilja eller överlåta licens eller underlicens till tredje part utan skriftligt samtycke från Leverantören. Kunden har inte heller rätt att hyra Tjänsten eller på annat sätt göra Tjänsten tillgänglig, såväl gratis som mot ersättning, till tredje part utan skriftligt samtycke från Leverantören. Licensen gäller även för alla uppdateringar eller justeringar av Service som kommer att utföras av leverantören.

7.3. Om tjänsten tillhandahålls på kundens server har kunden rätt att ladda ner produktkällans källkod. Om Tjänsten tillhandahålls via webbgränssnittet har kunden ingen rätt att skaffa källkoden till Tjänsten eller att visa den, ändra den eller störa den på något sätt.

7.4. Kunden har inte rätt att införliva Tjänsten i annan mjukvara utan skriftligt samtycke från Leverantören.

7.5. Alla leverantörs programtillägg är distribuerade under GNU / GPL 2 licens. Om inte annat anges är alla bilder, kaskad stilark och medföljande JavaScript släppta under Easy Software Commercial Use LicenseLicens):

Licensen är en GPL-kompatibel licens som endast gäller bilder, kaskad stilark och JavaScript-element i leverantörens teman och format som produceras av leverantören. Som anges i GPL-versionen 2.0-licensen behöver element i en produkt som inte sammanställs och skickas oberoende av GPL-koden och kombineras i en Client-webbläsare, inte vara GPL. Dessa bilder, kaskad stilark och JavaScript-element är upphovsrätt till leverantören och kan inte användas och manipuleras med Kundens syfte om inte Kunden har undertecknat Leverantörens Partneravtal. Klienten kan inte omfördela dessa filer eller inkludera dem i något paket eller förlängning utan leverantörens samtycke. Obehörig distribution eller göra den tillgänglig för en tredje part utan föregående Leverantörs samtycke, bemyndigar Leverantören att fakturera avtalsstraff i beloppet 10 000 EUR för eventuella brott mot Licensen.

7.6. All leverantörs mjukvara utom programvara definierad i art. 7.5. av dessa T&C distribueras under GNU / GPL 2 licens: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.sv.html.

8. Betalningsvillkor

8.1. Faktureringsperioden för avtal som ingåtts för en bestämd tidsperiod är den period (antal månader) för vilket avtalet ingicks. Leverantören kommer att utfärda fakturorna med 14 kalenderdagens förfallodatum för Tjänsterna som tillhandahålls via webbgränssnitt eller e-post, om inte annat anges i citatet.

8.2. Om avtalet ingås för en bestämd tidsperiod, kommer Leverantören före den här perioden att skicka till den icke-bindande betalningsinformationen för att betala Tjänsterna för samma tidsperiod. Om priset för Tjänsten betalas i enlighet med betalningsinformationen, förlängs tjänsteperioden för Tjänsten automatiskt.

8.3. Vid försenad betalning av priset för Tjänsten har Leverantören rätt att erhålla ränta för sena betalningar i beloppet 0,5% av det utestående beloppet för varje påbörjad dag för förseningen. Om Kunden är försenad med någon betalning har Leverantören rätt att avbryta eller begränsa tillhandahållandet av Tjänsten till full betalning av skulden. För uppsägningstiden eller begränsningen av tillhandahållandet av Tjänsten är kunden fortfarande skyldig att betala priset i enlighet med de levererade skattedokumenten. Upprepad försenad betalning på Kundens sida anses vara en väsentlig överträdelse av avtalet.

8.4. Genom att acceptera villkoren när du gör ett köp registrerar du dig automatiskt för en automatisk förnyelse av ditt prenumeration. Din prenumeration förnyas automatiskt i slutet av varje prenumerationsperiod baserat på den prenumerationsperiod du valde under ditt köp. Du debiteras den kurs som anges vid köpstillfället (plus tillämpliga skatter, till exempel mervärdesskatt när den angivna skattesatsen inte inkluderar moms) i början av varje faktureringsperiod på ditt abonnemang via den faktureringsmetod du har angett till oss. Se till att din faktureringsinformation är korrekt för att förhindra att ditt prenumeration upphör.
Genom att köpa en prenumeration godkänner du att de föregående prenumerationsavgifterna debiteras på kortet på en återkommande basis tills du säger upp prenumerationen. Prenumerationer är kontinuerliga och förnyas automatiskt om du inte säger upp eller vi avslutar ditt konto. För att avsluta din prenumeration, skicka ett e-postmeddelande med ämnet "Avbryt prenumeration automatisk förnyelse" till salesadmin@easysoftware.com
Priser och villkor för prenumerationer kan ändras när som helst. Priset och villkoren på plats när du gjorde ditt första köp eller när din prenumeration senast förnyades kommer att gälla under den period av abonnemangsperioden, men nya priser och villkor kan gälla för förnyelser eller nya prenumerationer. Easy Software Ltd. kommer att ge dig rimligt meddelande om förändringar i pris eller villkor innan de träder i kraft. Om du inte vill förnya ditt prenumeration under dessa nya priser eller villkor kan du avbryta ditt prenumeration enligt beskrivningen ovan.

9. Leverantörens rättigheter och skyldigheter

9.1. Leverantören har rätt att göra ändringar av tjänsten eller i dess omfattning. I sådant fall ska leverantören informera kunden via webbgränssnittet relaterat till den tillhandahållna tjänsten. Klienten har rätt att säga upp avtalet i fall av ensidiga ändringar av dessa T&C, som klienten vägrar, om avtalats i avtalet.

9.2. Leverantören förbinder sig att vidta alla åtgärder inom sina tekniska möjligheter för att säkerställa att tjänsten är funktionell och tillgänglig om kunden uppfyller grundläggande systemkrav för de tjänster som anges i produktspecifikationen eller på den relevanta webbportalen. Om en icke-standardiserad situation relaterad till tjänstens funktionalitet inträffar, ska leverantören särskilt fortsätta i enlighet med avtalet.

9.3. Om kunden upptäcker något problem som rör tjänsten eller dess tillgänglighet, är han skyldig att omedelbart rapportera denna händelse till leverantören via e-post som anges i produktspecifikationen eller via telefon genom kontakter som är tillgängliga för att påskynda problemlösningsprocessen. Kunden tar hänsyn till att det kan förekomma händelser utanför kontrollen av leverantören, vilket kan påverka tjänstens funktionalitet eller tillgänglighet till användaren (till exempel fel på internetanslutningen på kundens sida, naturkatastrofer, DOS eller DNS-attacker på teknisk utrustning hos leverantören och andra). Leverantören bär inget ansvar för skador som uppstår i samband med sådana händelser till kunden.

9.4. Kunden tar hänsyn till och samtycker till att tillhandahållaren av allvarliga skäl tillfälligt kan sluta att tillhandahålla Tjänsten, särskilt i fall som att förhindra cybernetiska attacker, vid behov eller vid allvarliga funktionsfel i tjänsten, som måste lösas av nödvändig avstängning. Meddelande om avbrott i tillhandahållandet av Tjänsten måste skickas till Kunden så snart som möjligt. Leverantören är skyldig att skapa adekvata drifts- och säkerhetsåtgärder för att minimera eventuella funktionsstörningar eller begränsad eller fullständig otillgänglighet av Tjänsten.

9.5. Leverantören åtar sig att han inte har rätt att tillhandahålla innehållet i användardata till någon tredje part. Vidare godkänner Leverantören att han inte har rätt att redigera, censurera eller övervaka användarinnehåll.

9.6. Parterna enades om att leverantören inte förvärvar äganderätt till kundens uppgifter. Kunden är ensam ansvarig för innehållet i data som lagras på klientens server eller på leverantörens server.

9.7. För korrekt implementering av tjänsten är det nödvändigt att samla in, spara och bearbeta följande data: releaseversion, kontraktsidentifierare, instansens URL, lista över installerade plugins och antal aktiva användare, som leverantören använder för identifiering av klienten, verifiering av auktorisation till använda Service och skydd av Leverantörens rättigheter. Genom att acceptera dessa villkor erkänner och samtycker du till att Leverantören är behörig att med sina egna resurser kontrollera om du använder Tjänsten i enlighet med tjänsteavtalet och vidare att ovanstående data kommer att överföras i kommunikation mellan Kunden och datorn leverantörens system.

10. Kundernas rättigheter och skyldigheter

10.1. Kunden får inte använda Tjänsten i strid med allmänt bindande lagaregler.

10.2. För att få tillgång till Tjänsten kan leverantören begära några identifieringsuppgifter och ytterligare information från kunden. Klienten ska tillhandahålla sann, exakt och aktuell information.

10.3. På leverantörens begäran ska kunden tillhandahålla nödvändigt samarbete vid fastställande av funktionsfel eller justering av tjänsten.

10.4. Klienten ska endast använda API-gränssnittet som tillhandahålls av leverantören endast när han / hon kommer åt tjänsten via webbgränssnittet av tredjepartsprogram eller -tjänster. Kunden får inte använda eller komma åt Tjänsten på annat automatiserat sätt, till exempel genom skript, bots, webbrobotar etc. för Tjänster som tillhandahålls via webbgränssnittet.

10.5. Klienten ska lagra åtkomstuppgifterna till Tjänsten i hemlighet, Klienten är skyldig att inte berätta eller tillåta åtkomst till dem till någon annan person eller på något annat sätt tillåta tillgång till sitt Användarkonto till någon tredje part. Kunden är också skyldig att säkra sin teknisk utrustning i rimlig omfattning för att minimera risken för missbruk av åtkomstuppgifter till användarkontot.

10.6. Om Kunden bryter mot de skyldigheter som följer av denna paragraf, har Leverantören inget ansvar för skador som uppstår för Kunden, och Kunden är ensam ansvarig för skador som uppkommer till Leverantören eller tredje part. Överträdelse av dessa skyldigheter fastställer vidare leverantörens rätt att säga upp avtalet. Om Kunden upptäcker att det kan finnas tillgång till Tjänsten till tredje part på grund av läckage av information om tillgång till Tjänsten, ska Kunden rapportera detta faktum till Leverantören via e-post.

10.7.Nedladdning av programvaran är endast tillgänglig under en viss tidsperiod. Efter denna period avaktiveras nedladdningskontot automatiskt. Leverantören kommer INTE att ge källfilerna via ett e-postmeddelande eller någon annan kanal, men endast med hjälp av onlinekontot.

11. Användarkonto

11.1. Klienten kan ha ett eller flera användarkonton. Varje användarkonto kan endast användas av en användare. Kunden har inte rätt att låta användarkontot konfigureras för en tredje part, såvida det inte bestäms av avtalet eller av dessa T&C. Klienten har inte rätt att dela användarkonton mellan flera användare. Kunden har dock rätt att när som helst överföra det oanvända användarkontot till den nya användaren.

11.2. Vid överträdelse av art. 11.1. av dessa T&C har Leverantören rätt att omedelbart säga upp avtalet och Kunden ska betala oberättigad berikning till Leverantören inom 7 dagar efter mottagandet av Leverantörens krav på betalning.

12. Användarkontoadministration

12.1. Varje kund kan välja en eller flera användarkonton, som kommer att bära administratörsrättigheterna. Administratören kan utföra följande operationer:

 • att lägga till, redigera och ta bort användarkonton och ställa in åtkomsträttigheter till dessa konton (t.ex. tillgång till rapporter, filhantering etc.)
 • för att få tillgång till all kundens data oavsett enskilda användares åtkomstinställningar,
 • att välja ett annat användarkonto som blir administratör.

12.2. Klienten bär det fulla ansvaret för att använda tjänsten av användarna, åtgärder som utförs av dessa användare och all data som laddas upp till kundens konto. Kunden ska se till att alla hans användare följer bestämmelserna i dessa T&C.

13. Förbjuden uppförande

13.1. Klienten får inte ladda upp, skicka eller på annat sätt lagra innehåll i Serviceportalen som kan innehålla programvaravirus eller andra filer och program som kan förstöra, skada eller begränsa funktionaliteten hos leverantören eller andra klienter. Kunden har vidare inte rätt att ladda upp innehållet till Tjänsten, vars innehav eller distribution är olaglig, innehåll som olagligt stör en tredje parts upphovsrätt eller är en del av en brottslig verksamhet, att distribuera skräppost genom Tjänsten eller försöka få tillgång till användarkontot för en annan klient eller servrar hos leverantören. Åsidosättandet av dessa skyldigheter betraktas som väsentligt och fastställer leverantörens rätt att säga upp avtalet och kräva att kunden ska betala avtalsenligheten i beloppet EUR 10.000, - för varje överträdelse och dessutom eventuell skada.

14. Uppsägning av avtalet

14.1. Avtalsförhållandet slutar genom att avtalet upphör att gälla, genom att avtalet upphör att gälla, genom uppsägning av en juridisk person (Leverantören eller Kunden) med likvidation, genom avtalets upphörande eller genom överenskommelse mellan parterna.

14.2. Om avtalet ingås för obestämd tid har Kunden rätt att säga upp avtalet utan anledning. Uppsägningstiden är en månad och börjar den första dagen i kalendermånaden efter leverans av uppsägningstiden till Leverantören.

14.3. Leverantören kan när som helst säga upp avtalet utan anledning. Uppsägningstiden är tre månader och börjar den första dagen i kalendermånaden efter leverans av uppsägning till Kunden.

14.4. Kunden har rätt att säga upp avtalet i fall som anges i art. 9.1. av dessa T&C.

14.5. Om klienten väsentligt eller upprepade gånger bryter mot sina skyldigheter som härrör från dessa T&C eller från avtalet och inte klarar av att avhjälpa denna väsentliga och upprepade överträdelse inom 14 dagar efter leveransdatum för meddelandet som informerar om detta faktum i form av registrerat brev eller från datumet att skicka e-postmeddelandet till klienten har leverantören rätt att dra sig ur avtalet. Återtagandet gäller dagen efter mottagandet av meddelandet om återkallelse till klienten.

14.6. Om klienten bryter mot skyldigheter som härrör från dessa T&C eller från avtalet på särskilt allvarligt sätt, har Leverantören rätt att dra sig ur och Avtalet och säga upp tjänsten tillhandahålla omedelbart efter att ha upptäckt ett sådant brott.

15. Begränsning av ansvaret för Tjänsten

15.1. Parterna enades om att leverantörens totala ansvar för eventuella fordringar som gjorts på grundval av rättsliga förhållanden som följer av avtalet och det uppskattade skadeståndet får inte överstiga och är begränsat till det belopp som motsvarar betald belopp för tillhandahållande av tjänsten i föregående kalenderår. Om de maximala skadorna enligt föregående punkt inte kan fastställas är de maximala skadorna begränsade till den aktuella kvartalsavgiften för specifika Tjänster prenumererade och tillhandahållna via webbgränssnittet.

15.2. Leverantören är inte ansvarig för indirekta skador som uppstår till följd av tillhandahållande av Tjänster, såsom förlorad vinst, intäktsförluster, förlust av data, ekonomisk eller indirekt, speciell eller följdskada. Vid force majeure har parter avstått från sin skyldigheter, som grundar sig på avtalet, och eventuell överensstämmelse (helt eller delvis) eller förseningar i uppfyllandet av skyldigheter enligt detta avtal, kommer inte att betraktas som brott mot avtalet. I det här fallet avses med force majeure alla omständigheter där ansvar utesluts i enlighet med tjeckisk lag, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, krig, förändring av den politiska situationen som utesluter eller otillbörligt hindrar genomförandet av rättigheter och skyldigheter enligt detta eller någon annan liknande orsak, händelse eller faktum.

15.3. Genom att ingå avtalet tar kunden hänsyn till att även med leverantörens bästa ansträngning är det möjligt att en kortvarig otillgänglighet av Tjänsten kan uppstå, som orsakas av omständigheter utanför leverantörens inflytande (t.ex. ). Kunden accepterar därför och åtar sig att alla hans uppgifter lagrade inom Tjänsten kommer att säkerhetskopieras på ett annat geografiskt läge.

15.4. Kunden använder tjänsten som den är. Oförenlighet med annan programvara, hårdvarukonfiguration eller partiell felfunktion berättigar INTE kunden att avbryta ordern eller få återbetalning.

16. Skyddet av personuppgifter

16.1. Kunden förklarar att han är medveten om sina lagliga skyldigheter som administratör av personuppgifter för användarna och klienterna. Metod och behandling av personuppgifter för dessa enheter inom Tjänsten bestäms av Kunden. Leverantören bär inget ansvar för att klientens lagliga skyldigheter uppfylls korrekt som personuppgifteradministratör.

16.2. All data samlas in av Leverantören från Kunden för att tillhandahålla Service, förbättra kvaliteten och skicka kommersiella och marknadsföringsmeddelanden. Om kunden är en fysisk person samlas följande uppgifter: namn, efternamn, faktureringsadress, e-post, telefonnummer, information om användningen av tjänsten.

16.3. All kommunikation inom Tjänsten är krypterad av SSL-protokoll. Kunden förklarar härmed att han anser denna metod för kryptering tillräckligt säker.

16.4. Leverantören åtar sig att han inte lämnar någon information som kunden angivit under registreringen av sitt användarkonto till någon tredje part, såvida inte kunden särskilt godkänner det.

16.5. Klientuppgifter lagras i leverantörens elektroniska system under avtalets löptid. Efter uppsägningen lagrar leverantören data som endast är nödvändiga för att följa lagstiftningen. Kunden instämmer i att leverantören kommer att använda klientens namn och logotyp i leverantörens kundlista före och efter avtalets löptid, om inte annat avtalats med kunden baserat på hans varumärkesriktlinjer eller policy.

17. Slutbestämmelser

17.1. Parterna förbinder sig att behålla sekretessen om all information som de lärde sig under avtalsförhållandet enligt avtalet.

17.2. Kundens rättigheter som härrör från avtalet och dessa T&C får inte tilldelas utan skriftligt tillstånd från leverantören.

17.3. För att undvika tvivel bekräftar parterna uttryckligen att de är entreprenörer och att de slutar detta avtal inom sin affärsverksamhet.

17.4. Om någon bestämmelse i detta avtal eller dessa T&C är eller blir ogiltig, ineffektiv eller inte verkställbar, ska sådant faktum inte påverka giltigheten, verkställbarheten eller effektiviteten för återstående bestämmelser i avtalet eller dessa T&C. I sådana fall är parterna skyldiga att göra allt för att ingå en ändring av avtalet, genom vilken den ogiltiga, icke verkställbara eller ineffektiva bestämmelsen kommer att ersättas med en ny bestämmelse som motsvarar det ursprungliga syftet.

17.5. I händelse av kollision av bestämmelserna i offert, produktspecifikation, specifikation av implementering av tjänster, specifikationer för supporttjänster och T&C kommer dessa dokument att ha följande:

(i) Citat,

(ii) Implementeringsservicespecifikation,

(iii) Supporttjänstspecifikation,

(iv) Produktspecifikation

(v) T&C,

(vi) Offentlig information

17.6. Dessa T & C regleras av lagen i Tjeckien, medlem av Europeiska unionen. Varje tvist som uppstår i samband med eller utanför genomförandet eller tolkningen av avtalet, som parterna inte kan lösa i vänskap, ska slutligen lösas av det tjeckiska skiljedomsorganet, skiljedomstolen som är knuten till Tjeckiens ekonomiska avdelning och Tjeckiens agrariska avdelning Republiken av tre skiljemän som utses i enlighet med reglerna för den skiljedomstolen. Varje part ska nominera en skiljedomare. Båda skiljemännen ska komma överens om den tredje skiljedomaren inom 30 dagar. Om de två skiljemännen under den ovannämnda tidsfristen inte lyckas nå överenskommelsen om den tredje skiljemannen ska han utses av ordföranden för skiljedomstolen. Skiljedomen ska vara slutgiltig och bindande för parterna. Parterna förbinder sig härmed oåterkalleligt att inte ifrågasätta verkställigheten av skiljedomen under någon jurisdiktion.

17.7. Dessa T&C träder i kraft den 1. 7. 2017.

Principer för personuppgifter

Kära kund,

Låt oss informera dig om hur Easy Software (nedan kallad "vi" eller "vårt företag") behandlar dina personuppgifter i samband med att erbjuda, avsluta, tillhandahålla och behålla företagets produkter och tjänster.

Syftet med dessa principer är att ge dig information om de personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem, vilka källor vi tar ifrån dem, vilket syfte vi använder dem för, vem vi kan lämna uppgifter till, var du kan få information om dina personuppgifter vi behandlar, eller vilka är dina enskilda rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

Läs därför innehållet i dessa principer. Vi svarar gärna på dina frågor i någon av våra filialer på Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien eller via e-post: info@easysoftware.com.

1. Allmän information

Vårt företag omfattas av olika lagstadgade skyldigheter avseende behandling av kundens personuppgifter som vi måste följa, särskilt när det gäller uppfyllande av våra avtalsförpliktelser eller utövande av offentlig myndighet. I det avseendet skulle vi inte kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster alls utan att ge dina personuppgifter. Vi behandlar också personuppgifter från kunder utanför ramen för våra lagstadgade skyldigheter för kundvård och att ta itu med riktade erbjudanden på produkter och tjänster. Vi behöver ditt samtycke till att göra det här. Om du väljer att inte ge ditt samtycke i dessa fall kan våra produkter eller tjänster begränsas eller justeras på annat sätt, beroende på omfattningen av data som vi har rätt att behandla. Varje kund informeras om omfattningen av begränsningar eller justeringar.

Om inte annat uttryckligen anges är all information som här anges också tillämplig på behandling av personuppgifter hos potentiella kunder, det vill säga personer med vilka vi är i kontakt men inte har etablerat ett avtalsförhållande, liksom tidigare kunder. Informationen i häri gäller även i rimlig utsträckning för behandling av personuppgifter hos andra personer, med avseende på vilka företaget har vissa skyldigheter eller med vilket vårt företag är i direkt kontakt utan att ha ett avtalsförhållande med dem ( som företrädare för juridiska personer).

1.1. Principer för personuppgifter

Som en del av behandlingen av dina personuppgifter respekterar vi de bästa standarderna för personuppgifter och följer särskilt följande principer:

(a) Vi behandlar alltid dina personuppgifter för ett tydligt och begripligt definierat syfte, med hjälp av definierade medel, på ett definierat sätt och endast för en tid som är nödvändig med hänsyn till syftet, Vi behandlar bara exakta personuppgifter från kunder och ser till att deras behandling motsvarar och är nödvändig för det definierade syftet.

(b) Vi skyddar och behandlar dina personuppgifter på ett sätt som garanterar högsta möjliga säkerhet för uppgifterna och förhindrar obehörig eller oavsiktlig tillgång till kundens personuppgifter, deras modifiering, förstörelse eller förlust, obehöriga överföringar, annan obehörig behandling eller annat missbruk.

(c) Vi informerar dig alltid tydligt om hur du behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter att få exakt och fullständig information om omständigheterna för sådan behandling samt dina andra relaterade rättigheter.

(d) I vårt företag följer vi adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som matchar alla möjliga risker. Alla personer som kommer i kontakt med kundens personuppgifter är skyldiga att hålla konfidentiell informationen i samband med behandlingen av sådan information.

2. Information om behandling av personuppgifter

2.1. Information om administratören

Administratören för dina personuppgifter är vårt företag, dvs Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, ID: 08960980

2.2. Syfte och rättslig grund för bearbetning

2.2.1. Behandling av personuppgifter utan ditt samtycke

Det gäller vanligtvis situationer där du är skyldig att lämna vissa personuppgifter till oss som ett villkor för att vi ska ge dig vår produkt eller tjänst, eller där vi har rätt att behandla dina personuppgifter som förvärvats annars.

(a) Med stöd av lag har vi rätt att behandla dina personuppgifter utan ditt samtycke för följande ändamål för att följa våra lagstadgade skyldigheter, särskilt:

(i) Överensstämmelse med lagstadgade upplysningar till myndigheter

(ii) överensstämmelse med arkiveringsförpliktelserna

(b) Slutsats eller utförande av ett kontrakt med dig.

c) Skydd av rättigheter och intressen skyddade enligt lag, särskilt när det gäller att lösa alla tvister, särskilt med tanke på domstol eller andra tvister.

2.2.2. Behandling av personuppgifter med ditt samtycke

Detta gäller särskilt situationer där du frivilligt instämmer i att vi behandlar de tillhandahållna eller annan förvärvade personuppgifterna. Att inte ge ditt samtycke kan vara en orsak som hindrar vårt företag från att tillhandahålla vissa produkter eller tjänster eller tvinga det för att rimligt anpassa tillgången, omfattningen eller villkoren för tillhandahållna produkter och tjänster.

Baserat på ditt samtycke behandlar vårt företag dina personuppgifter för följande ändamål:

(a) kundvård Det här är aktiviteter som inte står för kontraktsuppföljning eller annan rättslig ram för personuppgifter, och inkluderar följande: i) Marknadsundersökning, ii) Övervakning av klientåtgärder på bolagets hemsida i samband med de erbjudna tjänsterna ( Således avser detta ändamål inte bara uppköp av information om besökarnas handlingar på bolagets hemsida i form av cookies enligt beskrivningen nedan i artikeln om elektroniska kommunikationsmedel och mobila applikationer).

b) erbjudande av produkter och tjänster, I synnerhet omfattar detta distribution av information, erbjudande av produkter och tjänster från vårt företag och andra parter, inklusive produkt- och tjänsteerbjudanden riktade till specifika kunder, alla via olika kanaler, t.ex. via post, elektroniska medel (inklusive elektronisk post och meddelanden som skickas till mobila enheter via telefonnummer), eller via telefon via en webbplats. I dessa fall har vårt företag i viss utsträckning rätt att erbjuda kunder och kunder tjänster utan att få sitt samtycke. Om det är underförstått av lagen kommer du att informeras i detta avseende om din rätt att uttrycka din motsättning om ytterligare erbjudande av produkter eller tjänster. I detta avseende kan dina personuppgifter också vidarebefordras till tredje part i syfte att sprida information och erbjuda produkter och tjänster av sådana tredje parter. Mer detaljer ges nedan i dessa principer.

2.3. Omfattning av behandlade klient personuppgifter

Vårt företag behandlar dina personuppgifter i en utsträckning som behövs för att uppfylla ovanstående ändamål. Vi behandlar särskilt kontakt- och identifieringsuppgifter. Detaljerad information om omfattningen av behandlade personuppgifter av kunder anges i bilaga 1 till dessa principer.

2.4. Personliga databehandlingsmetoder

Metoden hur vårt företag behandlar dina personuppgifter omfattar både manuell och automatisk bearbetning, inklusive algoritmisk bearbetning, i vårt företags informationssystem.

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av anställda i vårt företag och, i så stor utsträckning som möjligt, av tredje part. Innan du lämnar ut dina personuppgifter till tredje part, ingår vi alltid ett skriftligt avtal med tredje part som innehåller samma garantier för personlig databehandling som våra företag följer med sina lagstadgade skyldigheter.

2.5. Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter görs särskilt tillgängliga för våra Företagets anställda i samband med utförandet av deras yrkesuppgifter, som kräver att personuppgifter från kunder, men endast i en utsträckning som är nödvändiga i det enskilda fallet och i enlighet med alla säkerhetsåtgärder.

Dessutom lämnas dina personuppgifter till tredje part som deltar i behandlingen av personuppgifter hos våra företagskunder, eller sådana personuppgifter kan göras tillgängliga för dem av andra skäl i enlighet med lagen. Innan vi lämnar ut personuppgifter till tredje part, skriver vi alltid ett skriftligt avtal med tredje part för att föreskriva behandling av personuppgifter på ett sätt som innehåller samma garantier för personlig databehandling som följs av vårt företag i enlighet med sina lagstadgade skyldigheter.

2.5.1. I enlighet med gällande lagstiftning har vårt företag rätt eller direkt, utan ditt samtycke, skyldig att lämna ut dina personuppgifter till:

 • berörda statliga myndigheter, domstolar och brottsbekämpande myndigheter i syfte att fullgöra sina skyldigheter och i syfte att verkställa dom
 • andra parter i en utsträckning som föreskrivs i lagstiftning, till exempel tredje part för att samla in våra kundfordringar.

2.5.2. Med förbehåll för ditt samtycke berättigar vi oss till att skicka med information som representerar personuppgifterna i relevant utsträckning, avslöjar vi också dina personuppgifter till Easy Software ltd. i syfte att sprida information, erbjuda produkter och tjänster i vårt företag, skydda våra företags rättigheter och intressen och kundvård.

2.6. Upplämnande av personuppgifter till utländska länder

Dina personuppgifter behandlas på Tjeckiens och övriga Europeiska unionens territorium där internationella koncernenheter sitter och som delar samma personuppgifter som Tjeckien. Varken vårt företag eller de enheter som deltar i behandlingen av kundens personuppgifter avslöjar personuppgifter från kunder till länder utanför Europeiska unionen.

2.7. Termen för personlig databehandling

Vårt företag behandlade personuppgifter endast av kunder för en tid som är nödvändig med hänsyn till syftet med bearbetningen. Från tid till annan utvärderar vi existensen av behovet av att behandla vissa personuppgifter som krävs för ett visst syfte. När vi upptäcker att uppgifterna inte längre krävs för något av de ändamål, för vilka de har bearbetats, förstör vi dataen. När det gäller vissa ändamål med personlig databehandling har vi emellertid internt utvärderat den vanliga användbarhetsperioden för personuppgifter, efter det att vi närmare bestämt har bedömt behovet av att behandla sådana personuppgifter för det speciella syftet. I detta hänseende hävdar det också att personuppgifter behandlas i syfte att

(a) Framförande av kontrakt behandlas under avtalets löptid med kunden. Då är de relevanta personuppgifterna vanligtvis användbara under tio år.

b) Leverans av produkter och tjänster behandlas under kontraktsperioden. Då är de relevanta personuppgifterna vanligtvis användbara under tio år. Om personuppgifter lämnas i detta avseende till tredje part, definieras behandlingsperioden av tredje part i enlighet med gällande lagstiftning och regler som anges i dessa principer.

(c) kundvård behandlas under avtalets löptid med kunden Då är de relevanta personuppgifterna vanligtvis användbara under tio år.

2.8. Rätt att återkalla samtycke

I dessa principer försökte vi förklara varför vi behöver dina personuppgifter och att vi för vissa ändamål endast kan behandla dem med ditt samtycke. Du är inte skyldig att ge vårt företag tillstånd att behandla dina personuppgifter och du har också rätt att återkalla ditt samtycke. Vid denna punkt vill vi påminna om att vi också har rätt att behandla vissa personuppgifter för vissa ändamål utan ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att avbryta behandlingen av relevanta personuppgifter för ändamål som kräver det relevanta samtycket. Vi kan dock vara berättigade eller till och med skyldiga att behandla samma personuppgifter för andra ändamål.

Om du vägrar att bevilja eller återkalla ditt samtycke kan vi:

(a) anpassa därför tillgängligheten, omfattningen eller villkoren för våra produkter eller tjänster, eller

(b) vägra att förse dig med våra produkter eller tjänster när vi upptäcker att sådant samtycke är nödvändigt för att tillhandahålla produkten eller tjänsten på de angivna villkoren.

Om du vill återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, hänvisa till något av våra filialer, skicka ett brev till Company, Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, eller via e-post: info@easysoftware.com eller via blankett på Easy Software.

2.9. Källor för personuppgifter

Vi förvärvar personuppgifter från kunder, särskilt från:

(a) kunderna direkt, t.ex. vid ingående av avtal som avser tillhandahållna bolagets produkter eller tjänster, och / eller indirekt, t.ex. vid användning av företagets produkter eller tjänster av kunderna eller som en del av att göra information om bolagets produkter och tjänster som är tillgängliga för kunderna, till exempel via bolagets hemsida mm

b) potenciální zákazníci, kteří mají zájem o služby naší společnosti jako součást marketingových akcí a kampaní;

c) vlastní aktivitet prostřednictvím zpracování a vyhodnocování dalších osobních údajů klientů.

2.10. Vaše právo na žádost o přístup k osobním údajům a ochranu práv klienta

Pokud nás požádáte o informace týkající se zpracování vašich osobních údajů, poskytneme vám všechny informace o údajích, které o vás zpracováváme, bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí těchto informací jsme oprávněni požadovat rozumnou náhradu nákladů vynaložených na poskytnutí informací. Pokud zjistíte nebo si myslíte, že naše společnost nebo třetí strana účastnící se zpracování údajů zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho soukromí a/ne vašeho soukromí a/ne vašehos v rozvešou e osobní údaje nepřesné, můžete:

a) požádat naši společnost nebo třetí stranu účastnící se zpracování údajů o vysvětlení;

b) požádat o odstranění vadného stavu; zejména můžete požádat o opravu nebo změnu osobních údajů; pokud je till nutné, údaje budou dočasně zablokovány nebo zničeny.

Pokud zjistíme, že vaše žádost je oprávněná, naše společnost nebo třetí strana účastnící se zpracování údajů odstraní vadný stav bezplatně a okamžitě.

2.11. Společnost jako zpracovatel osobních údajů

V určitých případech naše společnost také zpracovává osobní údaje klientů na základě pověření jiné strany (jiného správce). Tyto případy zahrnují například spolupráci s Easy Software ltd. na produkt nebo službách třetích stran nebo spolupráci s třetími stranami. Pro podrobné informace är vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, pokud naše společnost není oprávněna poskytnout informace v konkrétním případě.

2.12. Elektronik prostředky komunikace a mobilní aplikace

V rámci péče o zákazníky naše společnost vyvíjí technology, které vám umožní používat moderní elektronické prostředky komunikace a mobilní aplikace k používání produktů a služeb naší společnosti. Konkrétně se jedná o služby související s používáním internetu, sociálních sítí a různých mobilních aplikací.

Sociální sítě. Také nás můžete kontaktovat prostřednictvím různých sociálních sítí. Tyto komunikační kanály zejména používáme jako marketingové nástroje; naše produkty a služby nejsou v současné době poskytovány prostřednictvím sociálních sítí.

Småkakor. Také používáme soubory cookies při poskytování našich produktů a služeb. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači uživatele po načtení webové stránky poprvé. Tyto soubory usnadňují identifikaci způsobu, jakým návštěvníci pracují s obsahem naší webové stránky, což nám pomáhá v usnadnění komunikace s návštěvníky naší webové striktive marketing . Mer information om souborech-kakor är tillgängliga för našich webových stránkách.

2.13. Principy

Tyto principy jsou platné a účinné k datu ___________. Současná verze principů je zveřejněna na webových stránkách naší společnosti a je k dispozici také v našich pobočkách.

Příloha 1 – Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Identifikační údaje – tyto zahrnují údaje jako jméno, příjmení, datum, e-post, telefonní číslo, zaměstnavatel nebo zastoupená společnost; pro klienty, kteří jsou fyzickými osobami – podnikateli, také identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Další možné identifikační údaje zahrnují například informace o IP-adress použitého počítače a souborech konkrétních autentizačních údajů, které jsme se dohodli používat.

Kontaktperson – kontakt, kontaktperson, telefonkontakt, e-post adress eller kontaktperson. Další podobné kontaktní údaje mohou být IP adresa použitého počítače a soubory konkrétních autentizačních údajů, které jsme se dohodli používat.

V případě, že stáhnete podanou žádost o produkt nebo službu, zpracováváme také datum stáhnutí žádosti spolu s údaji poskytnutými před stáhnutím.

Údaje vznikající v souvislosti s plněním povinností podle smluv – v závislosti na povaze poskytovaného produktu nebo služby zpracováváme informace související s poskytovaným productsm nebo službou. V této kategorii zpracováváme osobní údaje jako doba trvání smlouvy, ________

Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů nebo služeb – tyto zahrnují osobní údaje získané během našich interakcí. Konkrétně se jedná o:

i) údaje sloužící k zajištění komunikace;

(ii) záznamy vašeho preferovaného jazyka komunikace, vyjádřeného zájmu o produkt nebo službu, vašich investičních strategií nebo vašich konkrétních požadavků, které nám sdělíte.

Implementační služby

1. Obecné podmínky

Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechna setkání jsou poskytována prostřednictvím virtuálního řešení pro setkání. Všichni účastníci se musí účastnit individuálně a být vybaveni sluchátky.

Rozsah balíčků je založen na našich nejlepších zkušenostech. Obvykle se jedná o minimální rozsah implementace. Nicméně každá implementace jedinečná a proto je někdy potřeba další čas kvůli konkrétním požadavkům klientů. Konzultanti Easy Redmine mohou na požádání poskytnout zprávu o stráveném čase.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, implementace je poskytována v angličtině; všechny dokumenty and písemná dokumentace budou dodány v angličtině.

2. Obecná ustanovení

2.1. Nové verze aplikace

Vývoj a vylepšování aplikace probíhá neustále. Nové verze jsou vydávány v následujících cyklech:

 • Nová verze je vydána každé tři měsíce
 • Vývoj nové verze je zmrazen měsíc před jejím vydáním, aby mohla být otestována
 • Opravy chyb jsou vydávány každých 14 dagar

Vaše návrhy týkající se vývoje aplikace budou implementovány v případech, kdy jsou pro většinu našich klientů přínosné av souladu s naší strategií vývoje produktu. Naším cílem je usnadnit řízení projektů.

2.2. Processer spolupráce

Oceňujeme otevřenou komunikaci. Vstupujeme do vzájemného processu implementace nového softwaru ve vaší společnosti. Věříme, že je pro obě strany výhodné, pokud sdílíme důležité informace otevřeně a včas.

Komunikace může probíhat prostřednictvím e-post, online setkání, telefonických Hovorů och osobních setkání. Pro úspěšné dokončení processu implementace je potřebná vzájemná komunikace na operační úrovni. Z tohoto důvodu av měla každá strana rychle reagovat, když är kontaktována protistranou. Obvykle jsme schopni reagovat do dvou pracovních dnů.

Během implementace bude konzultant spolupracovat s našimi dalšími interními odděleními. Řešení problémů, které nesouvisí přímo s implementací, vám bude doručeno naším týmem podpory. Pokud je potřeba zasáhnout do serveru klienta nebo jiné konzultace související se serverem, bude komunikace předána našim specialistům na podporu serveru. Pokud nejste s prací našich oddělení podpory během implementace plně spokojeni, informujte prosím svého konzultanta. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá.

2.3. Předplacené MANDAYS (MD) a hlášení stráveného času

Informace o počtu předplacených MANDAYS naleznete v úvodní tabulce tohoto protokolu. Implementera se obvykle provádí vzdáleně. Om du föredrar inställningarna, är det möjligt att använda Easy Software. Pokud si přejete uspořádat setkání na vašem pracovišti, je možné pokrýt náklady na cestování z předplaceného rozpočtu (rozsah implementace). Náklady na cestování mohou být také fakturovány samostatně. Fakturujeme celý čas strávený konzultantem cestováním z / na pracoviště zákazníka. Předplacené konzultační hodiny musí být použity do 6 měsíců od prvního kontaktu s přiděleným konzultantem.

Zprávy o stráveném čase jsou obvykle zasílány klientovi, když je strávena přibližně polovina MANDAYS z předplaceného rozpočtu a poté, když zbývají poslední hodiny. Konzultant poskytuje samostatně od časové zprávy návrh, jak strávit zbývající hodiny.

Implementace se skládá z následujících fází. Součet času stráveného na každé fázi je roven celkovému předplacenému rozpočtu MANDAGAR. Nejnižší časová hodnota účtovaná zákazníkovi je 0,25 hodiny.

 • První analýza
 • První online setkání
 • Konfiguration aplikace (úsilí závisí na složitosti požadavků na nastavení)
 • utbildning
 • Další požadavky na konfiguraci
 • Podpora během implementace a testování během implementace (e-post, telefonní hovory)

Konkrétně jsou MANDAYS av předplaceného rozpočtu pokryty následujícími aktivitami:

 • Čas konzultanta strávený prací na vaší implementaci, konfigurace vaší aplikace
 • Analýza vašich požadavků
 • Interní konzultace vašich požadavků
 • Požadované konzultace
 • Kreslení různých scénářů, jak implementovat vaše požadavky
 • Příprava a aktualizace protokolu o implementaci
 • Setkání a telefonické hovory související s implementací
 • utbildning
 • Komunikace e-mailem s konzultantem
 • Organizace, plánování a plánování setkání
 • Koordinační interní oddělení, pokud je jejich zapojení potřebné (podpora, specialist på server)
 • Čas konzultanta strávený cestováním (pokud není placen samostatně, nämligen první odstavec)
 • Řízení projektu implementace
 • Pokud je určité chování systému hlášeno jako chyba, ale nakonec se prokáže jako správné, čas konzultanta strávený tímto požadavkem je také pokryt z rozpočtu
 • Specialist på servern på din server
 • Práce specialistů på serveru řešící vaše požadavky

Nödvändig aktivitet nejsou pokryty předplaceným rozpočtem a proto je client neplatí:

 • Práce týmu podpory
 • Oprava možných chyb

2.4. Zvýšení rozpočtu předplacených dnů

Je možné zvýšit rozpočet předplacených dnů pouze po vašem potvrzení. Zvýšení rozpočtu předplacených dnů je obvykle nutné z následujících důvodů:

 • Ukáže se, že původní odhad implementačních dnů byl příliš nízký po zahájení analýzy. Konzultant vám poskytne aktualizovaný odhad aktivit, které je třeba provést pro dokončení implementace. Tento plán také ukáže, které aktivitet vyžadují více pozornosti (dnů) než původně odhadnuto.
 • Pokud si přejete být informováni o utraceném čase častěji než výše uvedený odstavec.
 • Není možné implementovat vaše požadavky v rozhraní standardní aplikace, je tedy nutné vytvořit vlastní vývoj.
 • Při odhadu implementačních dnů nebyla zohledněna podpora na vašem serveru, ale je přesto nutná.
 • Je nutné dodatečné školení (které nebylo zahrnuto v původním odhadu).
 • Během implementačního processu se ukaže, že počet předplacených dnů není dostatečný k uspokojení všech vašich požadavků.

Vyzkoušejte Easy Redmine på 30 dagar

Kompletní funkce, chráněno protokolem SSL, denní zálohování, veší lokalitě.