Όροι και Προϋποθέσεις

Συμφωνία Υπηρεσίας

1. Εισαγωγικές Διατάξεις

1.1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν αναπόωωπαστομφυτομφ νίας που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχουκαι του Παρόχουκαθ εσμευτικούς κανόνες και προϋποθέσεις παροχής ΥπηρεσιώΊκνσιώκ αι χρήσης των Υπηρεσιών και Προϊόντων. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη συμβατιξηή τησσή υ Παρόχου της Υπηρεσίας και του Πελάτη.

1.2. Οι παρακάτω ορισμοί έχουν για τους σκοπούς των παρόντρων ωαντων ό έσεων την ακόλουθη έννοια:

 • T & C - σημαίνει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
 • Avtal - σημαίνει μια Συμφωνία Υπηρεσίας που συνάπτεται μεταξυηεταξϻη του Παρόχου.
 • Kund - σημαίνει ένα άτομο που διενεργεί επιχειρηματική δραστΌαήνοστΌ κό πρόσωπο που συνάπτει Συμφωνία με τον Πάροχο.
 • Διακομιστής του Πελάτη - σημαίνει τον διακομιστή και άλλον εξοπλισμό υπολογνστώνακεό υπολογνστον , διαχειρίζεται ή ελέγχεται από τον Πάροχο.
 • Πάροχος - σημαίνει την εταιρεία Easy Software Ltd., με έδρα στο Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX Λονοιδθ ιρείας: 08960980.
 • produkt - σημαίνει οποιαδήποτε Υπηρεσία ή μέρος της παρέχεται συκοκι υυό εμπορικό σήμα του Παρόχου βάσει της πολιτικής εμπορι΃οόα του ου. Ο Πελάτης αγοράζει το Προϊόν ΩΣ ΕΧΕΙ. Η υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες παρέχονται ξεχωριστά.
 • Prislista - σημαίνει το έγγραφο ή την ιστοσελίδα που ορίζει τηε τιΥηηε τιμςα και/ή του Προϊόντος, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στμΣίΣα
 • Διακομιστής του Παρόχου - σημαίνει τον διακομιστή και άλλον εξοπλισμό υπολογιστϹοχεειστϹοζ εται ή ελέγχεται από τον Πάροχο. Ο Πάροχος μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων για λαεταλανα ην κατάλληλη απόδοση του διακομιστή.
 • Προδιαγραφή Υπηρεσίας Υλοποίησης - σημαίνει οι όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης που ορίζοντορίζοντοό και/ή ατομικοποιούνται από τον Πελάτη σύμφωνα με τη Συμφω. Εκτός αν ο Πελάτης έχει αγοράσει μια Υπηρεσία Υλοπονησηεακτός έρεται ρητά. εται στην τιμή του Προϊόντος.
 • Προδιαγραφή Υπηρεσίας Υποστήριξης - σημαίνει οι όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης που ορίζοΌα ορίζοΌ χο και/ή ατομικοποιούνται από τον Πελάτη σύμφωνα με τν Συμί. Εκτός αν ο Πελάτης έχει αγοράσει μια υπηρεσία υποστήρ΂ξαεσία υποστήρ΂ξα αφέρεται ρητά, δεν υπάρχει εγγυημένη Υπηρεσία Υποστξοραεμτξοϻ βάνεται στην τιμή του Προϊόντος.
 • tjänsten - σημαίνει η συγκεκριμένη Υπηρεσία που παρ

  4.3. Η δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας παρέχεται στον Πελγάαελγά δο που ορίζεται στην προδιαγραφή του προϊόντος, εκτός ανορανοφοφοφ ι διαφορετικά.

  4.4. Ο Πελάτης που χρησιμοποιεί τη δοκιμαστική έκδοσεεετης΁αττ ο δικαίωμα να αποθηκεύει δεδομένα, αλλά μόνο για τοη σκοπςεεήης εκοπς τ της λειτουργικότητας του συστήματος. Ο Πελάτης λαμβάνει υπόψη του ότι ο Πάροχος δεν ευθύνεταθύνεταιοτα σιμότητα και διατήρηση των δεδομένων που αποθηκεύονταϷεύονταϷι αλνταϷ ησιμοποιώντας τη δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας.

  4.5. Πριν από τη λήξη της δοκιμαστικής έκδοσης της Υπηρεσία θορεσία νεργοποιήσει τη μετάβαση στην πληρωμένη έκδοση της Υςη έκδοση της Υς ελάτη και θα του παράσχει μη δεσμευτικές πληροφορίεϷηρλες πΉ. Με την πληρωμή της τιμής, η Υπηρεσία θα ενεργοποιηθεμηιηθεμη επίπεδο και τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν από τον Πελάοιη ΃ττη ΃ττη έκδοση της Υπηρεσίας θα μεταφερθούν στην πληρωμένηπρωμένη έηςδ ας. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν χρησιμοποιήσηι τη δταταββττα σης στην πληρωμένη έκδοση της Υπηρεσίας, η παροχή τηςκκοςκικ σης της Υπηρεσίας λήγει όταν λήξει η περέοδος, για τ΀οίαχαηραχ η δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας στον Πελάτη.

  4.6. Ο Πελάτης λαμβάνει υπόψη του ότι τα δεδομένα που αποκοϽτηαΌ ελάτη στη δοκιμαστική έκδοση της Υπηρεσίας θα διαγραφοηΉγραφος ά τη λήξη της περιόδου, για την οποία παρασχέθήκε η δο΃τμκκττμ ς Υπηρεσίας. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί για την επερχόμενη λήξη τησικκτης ικο δοσης της Υπηρεσίας και τη διαγραφή των δεδομένων μήμηηλλτηλλτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του τομέα του διαδικτύοκικτύοκικ ής έκδοσης της Υπηρεσίας.

  5. Διάρκεια παροχής της Υπηρεσίας

  5.1. Η Σύμβαση καθορίζει εάν έχει συναφθεί για ορισμένοή αοτοόοή αοροό. Η Σύμβαση συνάπτεται για (i) ορισμένο χρονικό διάστημαγιαυσεα για παρέχονται μέσω της διεπαφής του ιστού και (ii) αορίσστουχροιαιεπαφής του ιστού και ς για Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των διακομιστώεεετλάά .

  6. Pris

  6.1. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να πληρώσει την τιμή γηττ γητ πηρεσίας με βάση τα παραδοθέντα φορολογικά έγγραφαεανγιϴαίνουόακ ι από τον Πάροχο. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή. Οι τιμές για τις Υπηρεσίες ορίζονται σύμφωνα με την Προτ την Προτ κατάλογο, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη Σσηβ.

  6.2. Η πιστωτική/χρεωστική κ

  Η άδεια είναι μια άδεια συμβατή με την GPL που αφορά μόννςτις στυλιστικές φύλλα και τα στοιχεία JavaScript των Θεμάτων και Σπυυλαγ Σπουλα ό τον Πάροχο. Σύμφωνα με την άδεια GPL έκδοση 2.0, τα στοιχεία ενός προυυςντρουυςντ GPL ι στον περιηγητή του Πελάτη, δεν χρειάζεται να είναι GPL. Αυτές οι εικόνες, τα στυλιστικά φό ιδιοκτησία του Παρόχου και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούηαιηνούη θούν για τους σκοπούς του Πελάτη, εκτός αν ο Πελάτης έυάτηεέυάογ υμφωνία Εταίρου του Παρόχου. Ο Πελάτης δεν μπορεί να διανείμει αυτά τα αρχεία ή ννα τϹοεββλα π ιοδήποτε πακέτο ή επέκταση χωρίς προηγούμενη συναίνεσυχουυυυυυ. Η μη εξουσιοδοτημένη διανομή ή η πρόσβαση τους από τρμςχορρμςτο ηγούμενη συναίνεση του Παρόχου εξουσιοδοτεί τον Πάρουχοναεεβ΃σνα ική ποινή ύψους 10.000 ευρώ για οποιαδήποτε παραβίαση της ιαδε.

  7.6. Όλο το λογισμικό του Παρόχου, εκτός από το λογισμικό πουεοτκαθ ρθρο 7.5. αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων, διανέμεται με την άδεια 2.sv.html.

  8. Όροι Πληρωμής

  8.1. Η περίοδος χρέωσης για την Συμφωνία που συνάφθηκε νισο·ένισο· διάστημα είναι η περίοδος (αριθμός μηνών), για τηη οπονϷφΉνφ ία. Ο Πάροχος θα εκδώσει τις τιμολογιακές σημειώσειςεμμσειςεμμπρος μμπρος ν από την παροχή των Υπηρεσιών μέσω διεπαφής ιστού ήηρεσιών μέσω διεπαφής ιστού ήντκοτεοντλε ρομείου, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην Προσφορά.

  8.2. Σε περίπτωση που η Συμφωνία συνάπτεται για ορισμένοχροΌα πριν λήξει αυτή η περίοδος, ο Πάροχος θα στείλει στομ μτητημάτης ευτικές πληροφορίες πληρωμής για τις Υπηρεσίες γινα τηαγινα τηα Εάν η τιμή για την Υπηρεσία πληρώνεται σύμφωνα με τοιηλε τοιςλ ρωμής, η περίοδος παροχής της Υπηρεσίας θα παραταθεί αυτόί.

  8.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην πληρωμή της τιμής γηεα γηεα Πάροχος έχει το δικαίωμα να λάβει τόκο για καθυστερημέηπερημένοω ς 0,5% του εκκρεμούντος ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Εάν ο Πελάτης καθυστερεί με οποιαδήποτε πληρωμή, οΠάρο·οκο ωμα να αναστείλει ή να περιορίσει την παροχή της Υπηρεσιηηρεσιηητ ρη εξόφληση του χρέους. Για την περίοδο αναστολής ή περιορισμού της παροχής τησίς λοης Υ άτης εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τημμμτημμΉτ α παραδοθέντα φορολογικά έγγραφα. Η επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση στην πληρωμή από

  9.4. Ο Πελάτης λαμβάνει υπόψη και συμφωνεί ότι ο Πάροχορορομπος λόγους να διακόψει προσωρινά την παροχή της Υπηρεσίας, εσίας, ερειιες τώσεις όπως η πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων, εάν είναι απαταή απαρα ίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας, η οπονϽριαέϽϽια πρέτ ιστεί με απαραίτητο κλείσιμο. Ειδοποίηση που ενημερώνει για τη διακοπή της παροχής τηςαης της πει να αποσταλεί στον Πελάτη το συντομότερο δυνατόν. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει κατάεληιακελουτα Ο Πάροχος ι μέτρα ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση πιθανώγ δυσλεώτεήλειε ισμένης ή πλήρους μη διαθεσιμότητας της Υπηρεσίας.

  9.5. Ο Πάροχος δεσμεύεται ότι δεν έχει το δικαίωμα να παρέτεεεεμτοό των δεδομένων του χρήστη σε τρίτο πρόσωπο. Επιπλέον, ο Πάροχος συμφωνεί ότι δεν έχει το δικαίωμα νεα Επιπλέον να λογοκρίνει ή να παρακολουθεί οποιοδήποτε περιεχόμενντοτορ.

  9.6. Οι Μέρες συμφώνησαν ότι ο Πάροχος δεν αποκτά δικαίωμα΃ιδα ιδτ εδομένα του Πελάτη. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχτεειεχόμειεχόμ ων που αποθηκεύονται στο διακομιστή του Πελάτη ή στο διαττο διατοό υ.

  9.7. Για την κατάλληλη εφαρμογή της Υπηρεσίας είναι απαραίυηαλογυηα θήκευση και επεξεργασία των ακόλουθων δεδομένων: έκδοσηννγκη ριστικό συμβολαίου, URL της περίπτωσης, λίστα εγκατεστημοκεστημοκ ι αριθμός ενεργών χρηστών, τα οποία ο Πάροχος χρησιμοπογιαιμοπογια ιση του Πελάτη, τον έλεγχο της εξουσιοδότησης για τη χρήση της Υπηρεσίας και την προτδακτιιακ μάτων του Παρόχου. Αποδεχόμενοι αυτές τις συνθήκες, αναγνωρίζετε και συμφ και συμφ ροχος έχει την εξουσία να ελέγξει, χρησιμοποιώντας τουντας τουςςος , εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία σύμφωνα με τη σύμβιασηακρ πιπλέον ότι τα παραπάνω δεδομένα θα μεταδοθούν στιεεμπνωαμτνωοε υ Πελάτη και των υπολογιστικών συστημάτων του Παρόχου.

  10. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Πελάτη

  10.1. Ο Πελάτης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σο΅σμκύγσε ς γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις.

  10.2. Για να αποκτήσει πρόσβαση στην Υπηρεσία, ο Πάροχος μποηρεί σμένα στοιχεία αναγνώρισης και πρόσθετες πληροφορίνς απενς απεητ Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει αληθινές, ακριβείς καιμνρΉωνπς οφορίες.

  10.3. Κατόπιν αιτήματος του Παρόχου, ο Πελάτης πρέπει ναέπει να παρηστα΁ηστα τη συνεργασία κατά τη διόρθωση δυσλειτουργιών ή τηγοπτμογοποτ αρμογών της Υπηρεσίας.

  10.4. Ο Πελάτ

  13.1. Ο Πελάτης δεν πρέπει να ανεβάζει, να στέλνει ή ναεεπύύεεπ ενο στην πύλη της Υπηρεσίας που μπορεί να περιέχει ιϳλοκα ιϹ λος ρχεία και προγράμματα που μπορεί να καταστρέψουν, να προ΃ολ΅α περιορίσουν τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού του Παυϻλλν ών. Επιπλέον, ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να ανεβάσεενϽϽτι περι Υπηρεσία, την κατοχή ή διανομή του οποίου είναι παράνομεη, πευοεη ρεμβαίνει παράνομα στα πνευματικά δικαιώματα τρίτοϽ προεαικαιώματα τρίτοϽ προσ ς μιας ποινικής δραστηριότητας, να διανέμει ανεπιθύμμηταιθϽμμητα ης Υπηρεσίας ή να προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό Χρήστη ενός άλλου Πτηηλου Πτη ακομιστές του Παρόχου. Η παραβίαση αυτών των υποχρεώσεων θεωρείται σημαντινιε ί κοτκ αίωμα στον Πάροχο να λήξει τη Συμφωνία και ναηα απαιτήσενΠολαά ταβάλει τη συμβατική ποινή ύψους 10.000 XNUMX ευρώ για κάθε πασικοπσιάε ν οποιαδήποτε πιθανή ζημιά.

  14. Λήξη της Συμφωνίας

  14.1. Η συμβατική σχέση λήγει με την απόσυρση από τη Συμφωνηα,λμφωνηα (ης συμφωνημένης διάρκειας της Συμφωνίας, με τη λήξοινοτορ υ Παρόχου ή του Πελάτη) με αποκατάσταση, με τη λήξη λήξη τμϽς Σς μφωνία μεταξύ των Μερών.

  14.2. Εάν η Συμφωνία έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστηδιάσς,λη χει το δικαίωμα να λήξει τη Συμφωνία χωρίς αιτία οποιαμφωνία αιτία οποιοτήπ . Η προθεσμία είναι ένας μήνας και αρχίζει την πρώτη ημέρακοηολακοηορα ού μήνα που ακολουθεί την παράδοση της ειδοποίησης λνξηοης λνξηοης .

  14.3. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να λήξει τη Συμφωνία χωρίος αιοταίος αιοτα τιγμή. Η προθεσμία είναι τρεις μήνες και αρχίζει την πρώτη ημη έρώτη ημη ιακού μήνα που ακολουθεί την παράδοση της ειδοποίησης ληηεης λήληετοςηε

  14.4. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να λήξει τη Συμφωνία στις πει προβλέπονται στο άρθρο 9.1. των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

  14.5. Εάν ο Πελάτης παραβιάζει σημαντικά ή επανειλημμέεεεζειτττιοτ υ που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσειφηθέσειφ ία και αδυνατεί να διορθώσει αυτήν τη σημαντική και επαλεβεπαλεβ ση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης τημμοίδουειδου ερώνει για αυτό το γεγονός με τη μορφή επιστολής με συστημένη επιστολή ή από την ημερομηνλστμηνλος δοποίησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Πελάτη, ο ΠάροκοΠάροκ ωμα να αποσυρθεί από τη Συμφωνία. Η απόσυρση είναι αποτελεσματική την ημέρα που ακολουθη΁α λλουθη΁α την ειδοποίησης απόσυρσης από

  16.4. Ο Πάροχος δεσμεύεται ότι δεν θα παρέχει καμία πληροφορια έκορια στεί από τον Πελάτη κατά την εγγραφή του ΛογαριασμονλιασμονΧουϷή τρίτο, εκτός αν ο Πελάτης συμφωνεί ρητά με αυτό.

  16.5. Τα δεδομένα των Πελατών αποθηκεύονται στα ηλεκτρονικμτταΌατουττρονικμττυ χου για τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης. Μετά τη λήξη της σχέσης, ο Πάροχος αποθηκεύει μόνο ταμεδα απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Πάροχος θα χρησιμοποιήσει τοιαλακονοτα υπο του Πελάτη στη λίστα πελατών του Παρόχου κατά τεεεεειατικατ λήξη της Συμφωνίας, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετινάετινΠ μά ει των κατευθυντήριων γραμμών ή της πολιτικής του.

  17. Τελικές διατάξεις

  17.1. Οι Μερίδες δεσμεύονται να διατηρήσουν την εχεμύθεια για εχεμύθειαγια για ηροφορία που έμαθαν κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχμσΉεμρμσ Συμφωνία.

  17.2. Τα δικαιώματα του Πελάτη που προκύπτουν από τη Συμφωνίαιαιακοτ υς και Προϋποθέσεις δεν μπορούν να παραχωρηθούν χωρίος τηηείοϽτηε απτή συναίνεση του Παρόχου.

  17.3. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αμφιβολία, οι Μερίδες επνοτεβνιβεβ τι είναι επιχειρηματίες και ότι συνάπτουν αυτήν τη Σσμαινοφσμα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

  17.4. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτής της Συμφωνίας ή αυτών τρωκ Εάν Συμφωνίας ή αυτών των θέσεων είναι ή γίνει άκυρη, ανενεργή ή ανεκτή, αυτό θηεε ν ισχύ, εφαρμοσιμότητα ή αποτελεσματικότητα των υπόνοιάΉενς Συμφωνίας ή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Μερίδες είναι υποχρεωμοννες λμένες θε προσπάθεια για να συνάψουν μια τροποποίηση της Συμφωηαημφωναηνοφωνα η άκυρη, ανενεργή ή ανεκτή διάταξη θα αντικατασταθεν απτη αέτη ταποκρίνεται στον αρχικό σκοπό.

  17.5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης των διατάξεων τηω διατάξεων τηςς προδιαγραφών του Προϊόντος, των προδιαγραφών υλοποίησηης τησηςε ων προδιαγραφών της Υπηρεσίας Υποστήριξης και των Όρωος Όρωος ν, η προτεραιότητα αυτών των εγγράφων θα είναι:

  (i) Προσφορά,

  (ii) Προδιαγραφή Υπηρεσίας Υλοποίησης,

  (iii) Προδιαγραφή Υπηρεσίας Υποστήριξης,

  (iv) Προδιαγραφή Προϊόντος,

  (v) Όροι και Προϋποθέσεις,

  (vi) Δημόσιες πληροφορίες

  17.6. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το δίκαις δίκαϷις Δ

  Εκτός αν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, όλες οι πληροφορίεειφορίετ αι εδώ ισχύουν επίσης για την επεξεργασία προσωπικώνοδεικώνοδε κών πελατών, δηλαδή προσώπων με τα οποία είμαστε σεενοσφή επαφή κόμα καταστήσει συμβατική σχέση, καθώς και πρώην πελατών. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ ισχύουν επίσης, μολοεαθγϳογ την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων άλλων προσώπωνοτυτωνον χρεώσεις της Εταιρείας ή την άμεση επαφή της Εταιρεμαςίρρεμας σκεται σε συμβατική σχέση μαζί τους.

  1.1. Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομέντεδομέντεδομέντ ψηλότερα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων καμμμων καμμσυτ διαίτερα με τις ακόλουθες αρχές:

  (α) Πάντα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα για ένα για ένα νοητά καθορισμένο σκοπό, χρησιμοποιώντας καθορισμέναμμσαθνονομμσα τρόπο και μόνο για τον απαιτούμενο χρόνο με βάση τον σκοπό. Επεξεργαζόμαστε μόνο ακριβή προσωπικά δεδομένα των πελακων πεια ίζουμε ότι η επεξεργασία τους ανταποκρίνεται στοε κανορικοκοριιό ίναι απαραίτητη για αυτόν;

  (β) Προστατεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικε σας μεεατ που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομέναεδονένα την απεριόριστη ή ατυχή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τροσωπικά δεδομένλα την ποποίησή τους, την καταστροφή ή απώλειά τους, τη μη ενηυσιανηηιια ρά, άλλη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή άλλη κατάχρηση;

  (γ) Σας ενημερώνουμε πάντα σαφώς για την επεξεργασίαϽργασία τωιν δεδομένων και για τα δικαιώματά σας να λαμβάνετε ακριβελς ακριβελς ηροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αυτής της επεξεργααώαργαςαώκγα, τα άλλα σχετικά δικαιώματά σας;

  (δ) Στην Εταιρεία μας τηρούμε κατάλληλα τεχνικά και οργαινα΁γαιναι να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας που ανταποκρίνετοςεττος νατούς κινδύνους. Όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τα προσωπικά δεδομέεα τώκά δεδομένα χουν την υποχρέωση να διατηρούν εμπιστευτικές τις πληρολης αποκτήσει σε σχέση με την επεξεργασία τέτοιων δεδομένω.

  2. Πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία ΠροσωπικώννοΔεμννοΔε

  2.1. Πληροφορίες σχετικά με τον Διαχειριστή

  Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εςαίμαιιςας δή η Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, ID: 08960980

  2.2. Σκοπός και Νομική Βάση της Επεξεργασίας

  <

  2.4. Μέθοδοι Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Ο τρόπος με τον οποίο η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προιας ένα περιλαμβάνει τόσο τη χειροκίνητη όσο και τηεεεετομοιηεετομοιηεε ργασία, συμπεριλαμβανομένης της αλγοριθμικής επεξεργςαλξεργςαλγοριθμικής επεξεργσ ακά συστήματα της Εταιρείας μας.

  Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται κυρίως από τοςηλοό τοςη ς Εταιρείας μας και, κατά περίπτωση, από τρίτα μέρη όπωταιαιαετίί. Πριν από οποιαδήποτε αποκάλυψη των προσωπικών σας δννομέτενομέτ ρος, συνάπτουμε πάντα γραπτή συμφωνία με το τρίτο μέροςαβμμος τις ίδιες εγγυήσεις για την επεξεργασία προσωπικώννμεεπκών μεε ί η Εταιρεία μας σύμφωνα με τις νομικές της υποχρεώσεις.

  2.5. Παραλήπτες των Προσωπικών Δεδομένων

  Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι διαθέσιμα κυρίως στουςλολτυυς λος ταιρείας μας σε σχέση με την εκτέλεση των επαγγελμαυτικακϽυτικ ων που απαιτούν την εργασία με προσωπικά δεδομένα των πελα των πελα ο σε όσο είναι απαραίτητο στην συγκεκριμένη περίπτωση κα΍σιση τα μέτρα ασφαλείας.

  Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα αποκαλύπτονται σε τρίη μετέχουν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένωννττενωνς ιρείας μας, ή τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να τους διατγιλε λόγους σύμφωνα με το νόμο. Πριν από οποιαδήποτε αποκάλυψη των προσωπικών σας δννομέτενομέτ ρος, συνάπτουμε πάντα γραπτή συμφωνία με το τρίτο μέροϽμθκοϽγθ της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με τρόπο που νριεαβναιε ς ίδιες εγγυήσεις για την επεξεργασία προσωπικών μνδοίνυρ Εταιρεία μας σύμφωνα με τις νομικές της υποχρεώσεις.

  2.5.1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία μας έχειωμαί τμαί η και την υποχρέωση να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δενομέαεδομέα

  • σχετικές κρατικές αρχές, δικαστήρια και αρχές επιβονήγτητ ν εκτέλεση των υποχρεώσεών τους και για την επιβολήάσοεφ αϽοφ;
  • άλλα μέρη σε όσο επιτρέπεται από τη νομοθεσία, όπως τρμγειανρμγα ίσπραξη των οφειλομένων μας από τους πελάτες.

  2.5.2. Με τη συγκατάθεσή σας που μας επιτρέπει να διαθέτουμοερολυυυς ντιπροσωπεύουν τα προσωπικά δεδομένα στον σχετικό βαθμόακετικό βαθπ πίσης τα προσωπικά σας δεδομένα στην Easy Software ltd. για τη διανομή πληροφοριών, την προσφορά προϊόντων καηιρεκαηιρε ταιρείας μας, την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόναιι τωε ς μας και τη φρ

  Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας γινα τεαγινα τη ροσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε ανατρέξτε σε οποιοδήποτεαματατεα ς, στείλτε μας επιστολή στην Εταιρεία, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX,Ηονοδ Βασίλειο, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@easysoftware.com ή μέσω φόρμας στις ιστοσελίδες της Easy Software.

  2.9. Πηγές Προσωπικών Δεδομένων

  Αποκτούμε προσωπικά δεδομένα πελατών ιδιαίτερα από:

  (α) τους πελάτες, απευθείας, όπως κατά τη σύναψη συμβάσεωμβ΅σεωτ αι με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας, και/μ έςότκτ η χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Εταιρείας αςοό Εταιρείας αςοό ή ως μέρος της παροχής πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρε΂ατετυττς όπως μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, κλπ.;

  (β) προπτικοί πελάτες που ενδιαφέρονται για τις υπηρεςσίεαιτς ς μας ως μέρος μάρκετινγκ εκδηλώσεων και εκστρατειών;

  (γ) τις δικές μας δραστηριότητες μέσω της επεξεργασίαϹηαγασίας ό άλλων προσωπικών δεδομένων των πελατών.

  2.10. Το Δικαίωμά σας να Ζητήσετε Πρόσβαση στα Προσωπικά μενςακά μενςακα Προστασία των Δικαιωμάτων των Πελατών

  Εάν μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργαταξεργατακοργασ ών σας δεδομένων, θα σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίετεεετ δομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς χωρίς αδικαιολόγητηκρσστη Για την παροχή αυτών των πληροφοριών, έχουμε το δικαίωμαηαντεοντε ική αποζημίωση για το κόστος που προκύπτει για τηητν παροχήή . Εάν διαπιστώσετε ή υποθέσετε ότι η Εταιρεία μας ή ένοϼςτένοςτ ετέχει στην επεξεργασία των δεδομένων επεξεργάζεοσσςακεοσςτ εδομένα σε αντίθεση με την προστασία της ιδιωτικής σας ζαΉσς ζ ίθεση με το νόμο, ιδίως εάν τα προσωπικά σας δεδομένα μίνακονα μίνα είτε :

  (α) να ζητήσετε εξήγηση από την Εταιρεία μας ή τον τρίτοσεείτοσεχ την επεξεργασία των δεδομένων;

  (β) να ζητήσετε διόρθωση της ελαττωματικής κατάστασης? ειδικότερα, μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση ή τροσπονπηωηηπονπηση ών δεδομένων? εάν απαιτείται, τα δεδομένα θα αποκλειστούν προσωρινά ή κοταή κοτα

  Εάν θεωρήσουμε δικαιολογημένο το αίτημά σας, η Εταιρεοία μτοτ συμμετέχει στην επεξεργασία των δεδομένων θα αποεακρύμαλεακρύναλη τική κατάσταση χωρίς χρέωση και αμέσως.

  2.11. Η Εταιρεία ως επεξεργαστής προσωπικών δεδομένων

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μας χειρίζεταισεπ κά δεδομένα των πελατών με εξου

  (i) δεδομένα που χρησιμεύουν για την ασφάλεια των επικονινπικοινπ;

  (ii) αρχεία της προτιμώμενης γλώσσας επικοινωνίας σανοφοςδ τοςδ για ένα προϊόν ή υπηρεσία, των επενδυτικών σας στρατηγΉκνυτικώε ριμένων απαιτήσεών σας που μας έχετε αποκαλύψει.

  Υπηρεσίες υλοποίησης

  1. Γενικοί όροι

  Εκτός αν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, όλες οι συναντήσεμαντήσεια νται μέσω εικονικής λύσης συναντήσεων. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να παρακολουθούν ατομικά ναιείναι ελοι οι συμμετέχοντες σμένοι με ακουστικά.

  Το πεδίο εφαρμογής των πακέτων βασίζεται στην καλύτερρεαιρρεαιρεε. Συνήθως αυτό είναι το ελάχιστο πεδίο υλοποίησης. Ωστόσο, κάθε υλοποίηση είναι μοναδική και για αυτόν τονοφοιφ ές απαιτείται επιπλέον χρόνος λόγω συγκεκριμένων αήασιτακριμένων απασιτ ών. Οι σύμβουλοι της Easy Redmine μπορούν να παρέχουν έκθεση χρόνου ποδκαευ ποδκ πιν αιτήματος.

  Εκτός αν αναφέρεται ρητά Διαφορετικά, η υλοποίηση παρέχεται στα αγγλικά. Όλα τα έγγραφα και η γραπτή τεκμηρίωση θα παραδίδονται σγάα .

  2. Γενικές διατάξεις

  2.1. Νέες εκδόσεις εφαρμογής

  Αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε συνεχώς την εφαρμογή. Οι νέες εκδόσεις κυκλοφορούν στους παρακάτω κύκλους:

  • Μια νέα έκδοση κυκλοφορεί κάθε τρεις μήνες
  • Η ανάπτυξη μιας νέας έκδοσης παγώνει ένα μήνα πριην απϽληκοφ τοφ ς, ώστε να μπορεί να δοκιμαστεί
  • Οι διορθώσεις σφαλμάτων κυκλοφορούν κάθε 14 ημέρες

  Οι προτάσεις σας που σχετίζονται με την ανάπτυξη της μςαθεφαφ οστούν εάν είναι ωφέλιμες για την πλειοψηφία τωΉ πενατακννατφ με τη στρατηγική ανάπτυξης του προϊόντος μας. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τη διαχείριση έργων.

  2.2. Διαδικασία συνεργασίας

  Εκτιμούμε την ανοιχτή επικοινωνία. Εισέρχονται σε μια αμοιβαία διαδικασία υλοποίησης νέου λοιτ ταιρεία σας. Πιστεύουμε ότι είναι ωφέλιμο για και τις δύο πλευρέςνταμςνανα μαντικές πληροφορίες ανοιχτά και έγκαιρα.

  Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχουδίιικού ταχουδ, τυακών συναντήσεων, τηλεφωνικών κλήσεων και από κονυτεκονυτά . Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησηϹαβεοϯαβιοϯα ία επικοινωνία σε λειτουργικό επίπεδο. Για αυτόν τον λόγο, κάθε μεριά πρέπει να ανταποκρίνεταήγταεταή γπ κοινωνείται από τους αντίστοιχους. Συνήθως είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε εντός Δύο εργάσιμων ημερών.

  Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, ο σύμβουλος θα συεεργατεεεργατεεεγας ς εσωτερικές μας υπηρεσίες. Οι αποφάσεις για θέματα που δεν σχετίζονται άμεσα με τηησ σηη αποσταλούν από την ομάδα υποστήριξής μας. Εάν υπάρχει ανάγκη για παρέμβαση στον διακομιστη τουήτληαλιλγη συμ

  2.4. Αύξηση του προπληρωμένου προϋπολογισμού

  Είναι δυνατόν να αυξήσετε τον προϋπολογισμό των προπλμηρεννμηρε εργασίας μόνο μετά την επιβεβαίωσή σας. Μια αύξηση στον προπληρωμένο προϋπολογισμό είναι συνήθταηαγαι συνήθω τους εξής λόγους:

  • Προκύπτει, μετά την εισαγωγική ανάλυση, ότι η αρχιμηηημκ ερών εργασίας υλοποίησης ήταν πολύ χαμηλή. Ο σύμβουλος θα σας παράσχει μια ενημερωμέηη εκτίμησσηττμησντττ ων που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί η υλοποίηση. Αυτό το σχέδιο θα δείξει επίσης ποιες δραστηριότητες τητες τ ισσότερη προσοχή (ημέρες εργασίας) από ό,τι αρχικά εκτθμεκτθημ
  • Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τον χρόνο που ξονεϹοχαντεϹοε πό ό,τι στ

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφαταλαλαλαλαλαλαλα οποθεσία σας