Principer för personuppgifter

Kära kund,

Låt oss informera dig om hur Easy Software (nedan kallad "vi" eller "vårt företag") behandlar dina personuppgifter i samband med att erbjuda, avsluta, tillhandahålla och behålla företagets produkter och tjänster.

Syftet med dessa principer är att ge dig information om de personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem, vilka källor vi tar ifrån dem, vilket syfte vi använder dem för, vem vi kan lämna uppgifter till, var du kan få information om dina personuppgifter vi behandlar, eller vilka är dina enskilda rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

Läs därför innehållet i dessa principer. Vi svarar gärna på dina frågor i någon av våra filialer på Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien eller via e-post: info@easysoftware.com.

1. Allmän information

Vårt företag omfattas av olika lagstadgade skyldigheter avseende behandling av kundens personuppgifter som vi måste följa, särskilt när det gäller uppfyllande av våra avtalsförpliktelser eller utövande av offentlig myndighet. I det avseendet skulle vi inte kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster alls utan att ge dina personuppgifter. Vi behandlar också personuppgifter från kunder utanför ramen för våra lagstadgade skyldigheter för kundvård och att ta itu med riktade erbjudanden på produkter och tjänster. Vi behöver ditt samtycke till att göra det här. Om du väljer att inte ge ditt samtycke i dessa fall kan våra produkter eller tjänster begränsas eller justeras på annat sätt, beroende på omfattningen av data som vi har rätt att behandla. Varje kund informeras om omfattningen av begränsningar eller justeringar.

Om inte annat uttryckligen anges är all information som här anges också tillämplig på behandling av personuppgifter hos potentiella kunder, det vill säga personer med vilka vi är i kontakt men inte har etablerat ett avtalsförhållande, liksom tidigare kunder. Informationen i häri gäller även i rimlig utsträckning för behandling av personuppgifter hos andra personer, med avseende på vilka företaget har vissa skyldigheter eller med vilket vårt företag är i direkt kontakt utan att ha ett avtalsförhållande med dem ( som företrädare för juridiska personer).

1.1. Principer för personuppgifter

Som en del av behandlingen av dina personuppgifter respekterar vi de bästa standarderna för personuppgifter och följer särskilt följande principer:

(a) Vi behandlar alltid dina personuppgifter för ett tydligt och begripligt definierat syfte, med hjälp av definierade medel, på ett definierat sätt och endast för en tid som är nödvändig med hänsyn till syftet, Vi behandlar bara exakta personuppgifter från kunder och ser till att deras behandling motsvarar och är nödvändig för det definierade syftet.

(b) Vi skyddar och behandlar dina personuppgifter på ett sätt som garanterar högsta möjliga säkerhet för uppgifterna och förhindrar obehörig eller oavsiktlig tillgång till kundens personuppgifter, deras modifiering, förstörelse eller förlust, obehöriga överföringar, annan obehörig behandling eller annat missbruk.

(c) Vi informerar dig alltid tydligt om hur du behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter att få exakt och fullständig information om omständigheterna för sådan behandling samt dina andra relaterade rättigheter.

(d) I vårt företag följer vi adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som matchar alla möjliga risker. Alla personer som kommer i kontakt med kundens personuppgifter är skyldiga att hålla konfidentiell informationen i samband med behandlingen av sådan information.

2. Information om behandling av personuppgifter

2.1. Information om administratören

Administratören för dina personuppgifter är vårt företag, dvs Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, ID: 08960980

2.2. Syfte och rättslig grund för bearbetning

2.2.1. Behandling av personuppgifter utan ditt samtycke

Det gäller vanligtvis situationer där du är skyldig att lämna vissa personuppgifter till oss som ett villkor för att vi ska ge dig vår produkt eller tjänst, eller där vi har rätt att behandla dina personuppgifter som förvärvats annars.

(a) Med stöd av lag har vi rätt att behandla dina personuppgifter utan ditt samtycke för följande ändamål för att följa våra lagstadgade skyldigheter, särskilt:

(i) Överensstämmelse med lagstadgade upplysningar till myndigheter

(ii) överensstämmelse med arkiveringsförpliktelserna

(b) Slutsats eller utförande av ett kontrakt med dig.

c) Skydd av rättigheter och intressen skyddade enligt lag, särskilt när det gäller att lösa alla tvister, särskilt med tanke på domstol eller andra tvister.

2.2.2. Behandling av personuppgifter med ditt samtycke

Detta gäller särskilt situationer där du frivilligt instämmer i att vi behandlar de tillhandahållna eller annan förvärvade personuppgifterna. Att inte ge ditt samtycke kan vara en orsak som hindrar vårt företag från att tillhandahålla vissa produkter eller tjänster eller tvinga det för att rimligt anpassa tillgången, omfattningen eller villkoren för tillhandahållna produkter och tjänster.

Baserat på ditt samtycke behandlar vårt företag dina personuppgifter för följande ändamål:

(a) kundvård Det här är aktiviteter som inte står för kontraktsuppföljning eller annan rättslig ram för personuppgifter, och inkluderar följande: i) Marknadsundersökning, ii) Övervakning av klientåtgärder på bolagets hemsida i samband med de erbjudna tjänsterna ( Således avser detta ändamål inte bara uppköp av information om besökarnas handlingar på bolagets hemsida i form av cookies enligt beskrivningen nedan i artikeln om elektroniska kommunikationsmedel och mobila applikationer).

b) erbjudande av produkter och tjänster, I synnerhet omfattar detta distribution av information, erbjudande av produkter och tjänster från vårt företag och andra parter, inklusive produkt- och tjänsteerbjudanden riktade till specifika kunder, alla via olika kanaler, t.ex. via post, elektroniska medel (inklusive elektronisk post och meddelanden som skickas till mobila enheter via telefonnummer), eller via telefon via en webbplats. I dessa fall har vårt företag i viss utsträckning rätt att erbjuda kunder och kunder tjänster utan att få sitt samtycke. Om det är underförstått av lagen kommer du att informeras i detta avseende om din rätt att uttrycka din motsättning om ytterligare erbjudande av produkter eller tjänster. I detta avseende kan dina personuppgifter också vidarebefordras till tredje part i syfte att sprida information och erbjuda produkter och tjänster av sådana tredje parter. Mer detaljer ges nedan i dessa principer.

2.3. Omfattning av behandlade klient personuppgifter

Vårt företag behandlar dina personuppgifter i en utsträckning som behövs för att uppfylla ovanstående ändamål. Vi behandlar särskilt kontakt- och identifieringsuppgifter. Detaljerad information om omfattningen av behandlade personuppgifter av kunder anges i bilaga 1 till dessa principer.

2.4. Personliga databehandlingsmetoder

Metoden hur vårt företag behandlar dina personuppgifter omfattar både manuell och automatisk bearbetning, inklusive algoritmisk bearbetning, i vårt företags informationssystem.

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av anställda i vårt företag och, i så stor utsträckning som möjligt, av tredje part. Innan du lämnar ut dina personuppgifter till tredje part, ingår vi alltid ett skriftligt avtal med tredje part som innehåller samma garantier för personlig databehandling som våra företag följer med sina lagstadgade skyldigheter.

2.5. Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter görs särskilt tillgängliga för våra Företagets anställda i samband med utförandet av deras yrkesuppgifter, som kräver att personuppgifter från kunder, men endast i en utsträckning som är nödvändiga i det enskilda fallet och i enlighet med alla säkerhetsåtgärder.

Dessutom lämnas dina personuppgifter till tredje part som deltar i behandlingen av personuppgifter hos våra företagskunder, eller sådana personuppgifter kan göras tillgängliga för dem av andra skäl i enlighet med lagen. Innan vi lämnar ut personuppgifter till tredje part, skriver vi alltid ett skriftligt avtal med tredje part för att föreskriva behandling av personuppgifter på ett sätt som innehåller samma garantier för personlig databehandling som följs av vårt företag i enlighet med sina lagstadgade skyldigheter.

2.5.1. I enlighet med gällande lagstiftning har vårt företag rätt eller direkt, utan ditt samtycke, skyldig att lämna ut dina personuppgifter till:

  • berörda statliga myndigheter, domstolar och brottsbekämpande myndigheter i syfte att fullgöra sina skyldigheter och i syfte att verkställa dom
  • andra parter i en utsträckning som föreskrivs i lagstiftning, till exempel tredje part för att samla in våra kundfordringar.

2.5.2. Med förbehåll för ditt samtycke berättigar vi oss till att skicka med information som representerar personuppgifterna i relevant utsträckning, avslöjar vi också dina personuppgifter till Easy Software ltd. i syfte att sprida information, erbjuda produkter och tjänster i vårt företag, skydda våra företags rättigheter och intressen och kundvård.

2.6. Upplämnande av personuppgifter till utländska länder

Dina personuppgifter behandlas på Tjeckiens och övriga Europeiska unionens territorium där internationella koncernenheter sitter och som delar samma personuppgifter som Tjeckien. Varken vårt företag eller de enheter som deltar i behandlingen av kundens personuppgifter avslöjar personuppgifter från kunder till länder utanför Europeiska unionen.

2.7. Termen för personlig databehandling

Vårt företag behandlade personuppgifter endast av kunder för en tid som är nödvändig med hänsyn till syftet med bearbetningen. Från tid till annan utvärderar vi existensen av behovet av att behandla vissa personuppgifter som krävs för ett visst syfte. När vi upptäcker att uppgifterna inte längre krävs för något av de ändamål, för vilka de har bearbetats, förstör vi dataen. När det gäller vissa ändamål med personlig databehandling har vi emellertid internt utvärderat den vanliga användbarhetsperioden för personuppgifter, efter det att vi närmare bestämt har bedömt behovet av att behandla sådana personuppgifter för det speciella syftet. I detta hänseende hävdar det också att personuppgifter behandlas i syfte att

(a) Framförande av kontrakt behandlas under avtalets löptid med kunden. Då är de relevanta personuppgifterna vanligtvis användbara under tio år.

b) Leverans av produkter och tjänster behandlas under kontraktsperioden. Då är de relevanta personuppgifterna vanligtvis användbara under tio år. Om personuppgifter lämnas i detta avseende till tredje part, definieras behandlingsperioden av tredje part i enlighet med gällande lagstiftning och regler som anges i dessa principer.

(c) kundvård behandlas under avtalets löptid med kunden Då är de relevanta personuppgifterna vanligtvis användbara under tio år.

2.8. Rätt att återkalla samtycke

I dessa principer försökte vi förklara varför vi behöver dina personuppgifter och att vi för vissa ändamål endast kan behandla dem med ditt samtycke. Du är inte skyldig att ge vårt företag tillstånd att behandla dina personuppgifter och du har också rätt att återkalla ditt samtycke. Vid denna punkt vill vi påminna om att vi också har rätt att behandla vissa personuppgifter för vissa ändamål utan ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att avbryta behandlingen av relevanta personuppgifter för ändamål som kräver det relevanta samtycket. Vi kan dock vara berättigade eller till och med skyldiga att behandla samma personuppgifter för andra ändamål.

Om du vägrar att bevilja eller återkalla ditt samtycke kan vi:

(a) anpassa därför tillgängligheten, omfattningen eller villkoren för våra produkter eller tjänster, eller

(b) vägra att förse dig med våra produkter eller tjänster när vi upptäcker att sådant samtycke är nödvändigt för att tillhandahålla produkten eller tjänsten på de angivna villkoren.

Om du vill återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, hänvisa till något av våra filialer, skicka ett brev till Company, Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, eller via e-post: info@easysoftware.com eller via blankett på Easy Software.

2.9. Källor för personuppgifter

Vi förvärvar personuppgifter från kunder, särskilt från:

(a) kunderna direkt, t.ex. vid ingående av avtal som avser tillhandahållna bolagets produkter eller tjänster, och / eller indirekt, t.ex. vid användning av företagets produkter eller tjänster av kunderna eller som en del av att göra information om bolagets produkter och tjänster som är tillgängliga för kunderna, till exempel via bolagets hemsida mm

(b) potentiella kunder intresserade av tjänster från vårt företag som en del av marknadsföring av evenemang och kampanjer

(c) egna aktiviteter genom behandling och utvärdering av övriga personuppgifter hos kunderna.

2.10. Din rätt att begära tillgång till personuppgifter och skydd av klienträttigheter

Om du ber oss om information om behandling av dina personuppgifter, kommer vi att ge dig all information om de data vi behandlar om dig utan onödigt dröjsmål. För att tillhandahålla denna information har vi rätt att kräva rimlig ersättning för kostnader som uppstår för att tillhandahålla informationen. Om du upptäcker eller tror att vårt företag eller en tredje part som deltar i behandlingen av data behandlar dina personuppgifter i konflikt med skyddet av ditt privatliv och / eller i strid med lagen, särskilt om dina personuppgifter är felaktiga kan du:

(a) begära förklaring från vårt företag eller den tredje part som deltar i behandlingen av data,

(b) begära avhjälp av det defekta tillståndet I synnerhet kan du begära rättelse eller ändring av personuppgifterna. Om det behövs kommer dataen tillfälligt att blockeras eller förstöras.

Om vi ​​finner din begäran legitim, tar vårt företag eller den tredje part som deltar i behandlingen av data bort det defekta tillståndet kostnadsfritt och omedelbart.

2.11. Företag som processor av personuppgifter

I vissa fall hanterar vårt företag också klientens personuppgifter genom tillstånd av en annan part (en annan administratör). Exempelvis omfattar dessa fall samarbete med Easy Software Ltd, för produkter eller tjänster från tredje part eller samarbete med tredje part. För detaljerad information är det alltid nödvändigt att kontakta den särskilda administratören av personuppgifter, såvida inte vårt företag har behörighet att lämna information i det aktuella fallet.

2.12. Elektroniska kommunikationsmedel och mobila applikationer

Som en del av kundvården utvecklar vårt företag tekniker för att låta dig använda moderna elektroniska kommunikationsmedel och mobila applikationer för att använda våra företags produkter och tjänster. I synnerhet omfattar dessa tjänster relaterade till användningen av internet, sociala nätverk och olika mobila applikationer.

Sociala nätverk. Du kan också kontakta oss via olika sociala nätverk. Vi använder särskilt dessa kommunikationskanaler som marknadsföringsverktyg. Våra produkter och tjänster tillhandahålls inte just nu via sociala nätverk.

Småkakor. Vi använder också cookies när vi tillhandahåller våra produkter och tjänster. Cookies är små textfiler som är lagrade i användarens dator efter att ha laddat upp en webbplats för första gången. Dessa filer underlättar identifieringen av hur besökarna arbetar med innehållet på vår hemsida, vilket hjälper oss att bedriva en vänligare kommunikation med våra besökare på webbplatsen eller en effektivare marknadsföring. Mer information om cookies finns på vår hemsida.

2.13. principer

Dessa principer är giltiga och effektiva från och med ___________. Den nuvarande versionen av principerna publiceras på bolagets hemsida och finns även på våra filialer.

Bilaga 1 - Omfattning av bearbetade personuppgifter

Identifieringsdata - dessa inkluderar data som namn, efternamn, datum, e-post, telefonnummer, arbetsgivare eller. företrädda företag; för kunder som är fysiska personer - företagare, även identifikationsnummer och skatte-ID. Andra möjliga identifieringsdata inkluderar till exempel information om IP-adressen till den dator som används och filer med specifik autentiseringsdata vi samtycker till att använda

Kontaktuppgifter - namn, efternamn, kontaktadresser, telefonnummer, e-postadresser eller annan liknande kontaktinformation. Annan liknande kontaktinformation kan vara IP-adress för den använda datorn och filer med specifik autentiseringsdata vi samtycker till att använda.

I händelse av att du återkallar en inlämnad ansökan om en produkt eller tjänst, behandlar vi också ansökningsutgångsdatumet tillsammans med de uppgifter som lämnats före uttagningen.

Uppgifter som uppstår på grund av utförandet av förpliktelser enligt avtal - beroende på arten av den tillhandahållna produkten eller tjänsten behandlar vi information som är relaterad till den tillhandahållna produkten eller tjänsten. I denna kategori behandlar vi personuppgifter som avtalstiden, ________

Personuppgifter som förvärvats i samband med tillhandahållandet av våra produkter eller tjänster - det inkluderar personuppgifter som förvärvats under våra interaktioner. I synnerhet inkluderar dessa:

(i) data som tjänar till att säkra kommunikation

(ii) register över ditt föredragna kommunikationsspråk, uttryckt intresse för en produkt eller tjänst, dina investeringsstrategier eller dina specifika krav som beskrivits för oss.

Prova Easy Redmine i 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geolokalisering