Regler och villkor

Till serviceavtal

1. Inledande bestämmelser

1.1. Dessa villkor är en integrerad del av avtalet mellan Kunden och Leverantören och definierar bindande regler och villkor för tillhandahållande av tjänster och produkter samt användning av tjänster och produkter. Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Tjänsteleverantören och Klienten.

1.2. Nedanstående definitioner har enligt följande villkor följande betydelse:

 • T & C - innebär dessa villkor.
 • Avtal - innebär ett serviceavtal som ingåtts mellan kunden och leverantören
 • Klient - innebär att en enskild ledande företag eller juridisk person ingår avtal med leverantören.
 • Klientens server - betyder servern och annan HW-utrustning som inte ägs, hanteras eller kontrolleras av leverantören
 • Provider - innebär företaget Easy Software Ltd., med sitt säte på Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, Company ID: 08960980.
 • Produkt - betyder vilken tjänst som helst eller den del som tillhandahålls under det specifika leverantörens varumärke baserat på leverantörens varumärkespolicy. Kunden köper produkten som den är. Stöd och andra tjänster tillhandahålls separat.
 • Prislista - betyder dokument eller webbsida som anger priset för Service och / eller Produkt om inte annat anges i Avtalet.
 • Leverantörens server - betyder servern och annan HW-utrustning som hanteras eller kontrolleras av leverantören. Leverantören kan använda tredje parts tjänster för att säkra lämplig serverprestanda
 • Implementeringsservicespecifikation - innebär de villkor för genomförande som fastställts av Leverantören och / eller individualiseras av Kunden enligt Avtalet. Om inte kunden har köpt en implementeringstjänst eller om det inte uttryckligen anges, finns det ingen garanterad implementeringstjänst som ingår i priset på produkten.
 • Support Service Specifikation - betyder de stödvillkor som tillhandahålls av Leverantören och / eller individualiseras av Kunden enligt Avtalet. Om inte kunden har köpt en supporttjänst eller om det inte uttryckligen anges, finns det ingen garanterad supporttjänst som ingår i produktens pris.
 • Service - den specifika tjänst som tillhandahålls av Leverantören till Kunden enligt Avtalet, och som kan innefatta licens till Tjänsten, underhåll av Tjänsten, Service Support och andra relaterade tjänster, i den utsträckning som avtalats och Produkten godkänts.
 • Trial version av Tjänsten - innebär provversion av Tjänsten, som kostnadsfritt och i begränsad utsträckning görs tillgänglig för Kunden.
 • Administratör - betyder en person som utsetts av kunden för administration av sitt användarkonto.
 • Användare - innebär en fysisk person som arbetar för kunden (som hans anställd, partner, verkställande direktör, en person som samarbetar med kunden på lång sikt under överenskommelse om att tillhandahålla juridiska tjänster), för vilken kunden sätter upp ett användarkonto .
 • Användarkonto - betyder användarkonto med en unik tillgångskod och lösenord.
 • Datasäkerhetssystem - innebär ett dokument som beskriver metoder för att säkra data som lagras i Tjänsteapplikationen.
 • parterna - betyder gemensamt kunden och leverantören

2. Metod för godkännande av T&C

2.1. Tjänster tillhandahålls kunden baserat på ingående avtal. Integrerade delar av avtalet är dessa T&C.

2.2. Avtalet ingås på dagen för undertecknande av båda parter. Om avtalet ingås via webgränssnittet, ingås avtalet vid betalning av priset för tjänsten (vid trådlös överföring när beloppet som motsvarar priset för tjänster krediteras till leverantörens bankkonto) i beloppet anges under den första faktureringsperioden. Detta gäller inte om klienten kommer att använda provversion av tjänsten under de villkor som anges i tekniken. 4 av dessa T&C.

3. Tillhandahållande av tjänsten

3.1. Leverantören driver tjänsten på den internetadress som anges i produktspecifikationen och dess underdomäner eller på klientens servrar enligt avtalet och tekniska specifikationer som anges i produktspecifikationen.

3.2. Omfattningen av tjänster definieras i produktspecifikationen, som är knuten till avtalet. Produktspecifikation definierar de enskilda partiella tjänsterna med avseende på innehåll och aktiveringsmetod i detaljer.

4. Trial version av Tjänsten

4.1. Innan avtalet ingås kan leverantören möjliggöra Trialversionen av Tjänsten till Kunden via webbdomänen eller på Clients servrar, i den utsträckning som tillhandahållaren bestämmer.

4.2. Genom att fylla i registreringsformuläret på webbsidan som anges i produktspecifikationen accepterar klienten villkoren för att tillhandahålla provversionen av tjänsten, som regleras av art. 4., konst. 7., konst. 9., konst. 11., konst. 12., konst. 14. underavsnitt 6, art. 15., konst. 16. och konst. 17. av dessa T&C.

4.3. Trialversion av Tjänsten tillhandahålls Klienten för den period som anges i produktspecifikationen, om inte leverantören bestämmer något annat.

4.4. Klienten som använder Trial versionen av Tjänsten har rätt att spara data, men endast för att verifiera systemfunktionalitet. Kunden tar hänsyn till att leverantören inte är ansvarig för tillgänglighet och bevarande av data som sparats av kunden genom att använda tjänsteversionen av tjänsten.

4.5. Före utgången av Trialversionen av Tjänsten ska Leverantören möjliggöra överföringen till Betald version av Tjänsten till Kunden och ge honom icke-bindande betalningsinformation. Genom att betala priset aktiveras tjänsten i överenskommen omfattning och data som sparas av kunden i försöksversionen av Tjänsten överförs till den betalda versionen av Tjänsten. Om kunden inte använder alternativet att överföra till den betalda versionen av Tjänsten slutar tillhandahållandet av Trialversionen av Tjänsten när den period, för vilken Trialversionen av Tjänsten tillhandahölls till Klienten, löper ut.

4.6. Kunden tar hänsyn till att data som sparats av Klienten i Trialversionen av Tjänsten kommer att vara efter utgången av den period, för vilken Trial versionen av Tjänsten tillhandahölls, oavsiktligt raderas. Kunden informeras om att Trialversionen av Tjänsterna upphör att gälla och data raderas efter uppsägning via e-post eller via Internet-domänen i Trialversionen av Tjänsten.

5. Tjänstens varaktighet

5.1. Avtalet föreskriver om det ingåtts för en bestämd eller obestämd tid. Avtalet ingås för (i) bestämd tidsperiod för Tjänster som tillhandahålls via webbgränssnittet och (ii) obestämd tidsperiod för Tjänster som tillhandahålls genom Klientens servrar.

6. Pris

6.1. Kunden är skyldig att betala priset för att använda Tjänsten baserat på levererade skattehandlingar (fakturor) som utfärdats av Leverantören. Fakturor kommer att utfärdas i elektronisk form. Priserna för tjänster ställs in enligt noteringen eller prislistan, om inte annat avtalats i avtalet.

6.2. Debet- / kreditkortet och / eller annan betalningsmetod som används av kunden för att registrera sig för att använda Tjänsten (i) tillhandahållen via webbgränssnittet och (ii) som tillhandahålls på månadsabonnemanget debiteras automatiskt 30 dagar från datumet Kunden registrerade sig för att använda Tjänsten. Om kunden vill undvika att debiteras för tjänsten måste kunden avbryta abonnemanget tre dagar före automatisk förnyelse av tjänsten. Leverantören rekommenderar att du checkar med det förbetalda kortföretaget eller banken för att bekräfta om återkommande fakturering är möjlig.

6.3. Kunden kan ändra sin prenumeration online genom att helt enkelt logga in på klientzonen. För att undvika att bli debiterad för nästa faktureringsperiod måste kunden avbryta prenumerationen minst tre dagar före förnyelsedatumet. Om kunden avbryter sin prenumeration minst tre dagar före förnyelsedatumet upphör hans abonnemang vid slutet av den aktuella faktureringsperioden.

6.4. Ordern för någon tjänst kan avbokas utan extra kostnader innan betalningen har rensats till leverantörens konto. För nedladdningsbara produkter, utfärdar leverantören inte några återbetalningar efter att nedladdningskanalen har aktiverats och eventuella nedladdningsförsök har gjorts. Avbeställning av ordern efter att betalningen har mottagits är möjlig efter överenskommelse, om den beställda Tjänsten inte använts eller inget nedladdningsförsök har gjorts.

7. Licensavtal

7.1. Kunden tar hänsyn till att alla upphovsrättsskydd och andra immateriella rättigheter till Tjänsten hör till Leverantören. Kunden är därför skyldig att använda tjänsten endast inom ramen för den licens som tillhandahålls.

7.2. Kunden genom avtalets ingående förvärvar icke-exklusiv licens till Tjänsten för en eller flera användare beroende på antalet etablerade användarkonton. Kunden har inte rätt att bevilja eller överlåta licens eller underlicens till tredje part utan skriftligt samtycke från Leverantören. Kunden har inte heller rätt att hyra Tjänsten eller på annat sätt göra Tjänsten tillgänglig, såväl gratis som mot ersättning, till tredje part utan skriftligt samtycke från Leverantören. Licensen gäller även för alla uppdateringar eller justeringar av Service som kommer att utföras av leverantören.

7.3. Om tjänsten tillhandahålls på kundens server har kunden rätt att ladda ner produktkällans källkod. Om Tjänsten tillhandahålls via webbgränssnittet har kunden ingen rätt att skaffa källkoden till Tjänsten eller att visa den, ändra den eller störa den på något sätt.

7.4. Kunden har inte rätt att införliva Tjänsten i annan mjukvara utan skriftligt samtycke från Leverantören.

7.5. Alla leverantörs programtillägg är distribuerade under GNU / GPL 2 licens. Om inte annat anges är alla bilder, kaskad stilark och medföljande JavaScript släppta under Easy Software Commercial Use LicenseLicens):

Licensen är en GPL-kompatibel licens som endast gäller bilder, kaskad stilark och JavaScript-element i leverantörens teman och format som produceras av leverantören. Som anges i GPL-versionen 2.0-licensen behöver element i en produkt som inte sammanställs och skickas oberoende av GPL-koden och kombineras i en Client-webbläsare, inte vara GPL. Dessa bilder, kaskad stilark och JavaScript-element är upphovsrätt till leverantören och kan inte användas och manipuleras med Kundens syfte om inte Kunden har undertecknat Leverantörens Partneravtal. Klienten kan inte omfördela dessa filer eller inkludera dem i något paket eller förlängning utan leverantörens samtycke. Obehörig distribution eller göra den tillgänglig för en tredje part utan föregående Leverantörs samtycke, bemyndigar Leverantören att fakturera avtalsstraff i beloppet 10 000 EUR för eventuella brott mot Licensen.

7.6. All leverantörs mjukvara utom programvara definierad i art. 7.5. av dessa T&C distribueras under GNU / GPL 2 licens: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.sv.html.

8. Betalningsvillkor

8.1. Faktureringsperioden för avtal som ingåtts för en bestämd tidsperiod är den period (antal månader) för vilket avtalet ingicks. Leverantören kommer att utfärda fakturorna med 14 kalenderdagens förfallodatum för Tjänsterna som tillhandahålls via webbgränssnitt eller e-post, om inte annat anges i citatet.

8.2. Om avtalet ingås för en bestämd tidsperiod, kommer Leverantören före den här perioden att skicka till den icke-bindande betalningsinformationen för att betala Tjänsterna för samma tidsperiod. Om priset för Tjänsten betalas i enlighet med betalningsinformationen, förlängs tjänsteperioden för Tjänsten automatiskt.

8.3. Vid försenad betalning av priset för Tjänsten har Leverantören rätt att erhålla ränta för sena betalningar i beloppet 0,5% av det utestående beloppet för varje påbörjad dag för förseningen. Om Kunden är försenad med någon betalning har Leverantören rätt att avbryta eller begränsa tillhandahållandet av Tjänsten till full betalning av skulden. För uppsägningstiden eller begränsningen av tillhandahållandet av Tjänsten är kunden fortfarande skyldig att betala priset i enlighet med de levererade skattedokumenten. Upprepad försenad betalning på Kundens sida anses vara en väsentlig överträdelse av avtalet.

8.4. Genom att acceptera villkoren när du gör ett köp registrerar du dig automatiskt för en automatisk förnyelse av ditt prenumeration. Din prenumeration förnyas automatiskt i slutet av varje prenumerationsperiod baserat på den prenumerationsperiod du valde under ditt köp. Du debiteras den kurs som anges vid köpstillfället (plus tillämpliga skatter, till exempel mervärdesskatt när den angivna skattesatsen inte inkluderar moms) i början av varje faktureringsperiod på ditt abonnemang via den faktureringsmetod du har angett till oss. Se till att din faktureringsinformation är korrekt för att förhindra att ditt prenumeration upphör.
Genom att köpa en prenumeration godkänner du att de föregående prenumerationsavgifterna debiteras på kortet på en återkommande basis tills du säger upp prenumerationen. Prenumerationer är kontinuerliga och förnyas automatiskt om du inte säger upp eller vi avslutar ditt konto. För att avsluta din prenumeration, skicka ett e-postmeddelande med ämnet "Avbryt prenumeration automatisk förnyelse" till salesadmin@easysoftware.com
Priser och villkor för prenumerationer kan ändras när som helst. Priset och villkoren på plats när du gjorde ditt första köp eller när din prenumeration senast förnyades kommer att gälla under den period av abonnemangsperioden, men nya priser och villkor kan gälla för förnyelser eller nya prenumerationer. Easy Software Ltd. kommer att ge dig rimligt meddelande om förändringar i pris eller villkor innan de träder i kraft. Om du inte vill förnya ditt prenumeration under dessa nya priser eller villkor kan du avbryta ditt prenumeration enligt beskrivningen ovan.

9. Leverantörens rättigheter och skyldigheter

9.1. Leverantören har rätt att göra ändringar av tjänsten eller i dess omfattning. I sådant fall ska leverantören informera kunden via webbgränssnittet relaterat till den tillhandahållna tjänsten. Klienten har rätt att säga upp avtalet i fall av ensidiga ändringar av dessa T&C, som klienten vägrar, om avtalats i avtalet.

9.2. Leverantören förbinder sig att vidta alla åtgärder inom sina tekniska möjligheter för att säkerställa att tjänsten är funktionell och tillgänglig om kunden uppfyller grundläggande systemkrav för de tjänster som anges i produktspecifikationen eller på den relevanta webbportalen. Om en icke-standardiserad situation relaterad till tjänstens funktionalitet inträffar, ska leverantören särskilt fortsätta i enlighet med avtalet.

9.3. Om kunden upptäcker något problem som rör tjänsten eller dess tillgänglighet, är han skyldig att omedelbart rapportera denna händelse till leverantören via e-post som anges i produktspecifikationen eller via telefon genom kontakter som är tillgängliga för att påskynda problemlösningsprocessen. Kunden tar hänsyn till att det kan förekomma händelser utanför kontrollen av leverantören, vilket kan påverka tjänstens funktionalitet eller tillgänglighet till användaren (till exempel fel på internetanslutningen på kundens sida, naturkatastrofer, DOS eller DNS-attacker på teknisk utrustning hos leverantören och andra). Leverantören bär inget ansvar för skador som uppstår i samband med sådana händelser till kunden.

9.4. Kunden tar hänsyn till och samtycker till att tillhandahållaren av allvarliga skäl tillfälligt kan sluta att tillhandahålla Tjänsten, särskilt i fall som att förhindra cybernetiska attacker, vid behov eller vid allvarliga funktionsfel i tjänsten, som måste lösas av nödvändig avstängning. Meddelande om avbrott i tillhandahållandet av Tjänsten måste skickas till Kunden så snart som möjligt. Leverantören är skyldig att skapa adekvata drifts- och säkerhetsåtgärder för att minimera eventuella funktionsstörningar eller begränsad eller fullständig otillgänglighet av Tjänsten.

9.5. Leverantören åtar sig att han inte har rätt att tillhandahålla innehållet i användardata till någon tredje part. Vidare godkänner Leverantören att han inte har rätt att redigera, censurera eller övervaka användarinnehåll.

9.6. Parterna enades om att leverantören inte förvärvar äganderätt till kundens uppgifter. Kunden är ensam ansvarig för innehållet i data som lagras på klientens server eller på leverantörens server.

9.7. För korrekt implementering av tjänsten är det nödvändigt att samla in, spara och bearbeta följande data: releaseversion, kontraktsidentifierare, instansens URL, lista över installerade plugins och antal aktiva användare, som leverantören använder för identifiering av klienten, verifiering av auktorisation till använda Service och skydd av Leverantörens rättigheter. Genom att acceptera dessa villkor erkänner och samtycker du till att Leverantören är behörig att med sina egna resurser kontrollera om du använder Tjänsten i enlighet med tjänsteavtalet och vidare att ovanstående data kommer att överföras i kommunikation mellan Kunden och datorn leverantörens system.

10. Kundernas rättigheter och skyldigheter

10.1. Kunden får inte använda Tjänsten i strid med allmänt bindande lagaregler.

10.2. För att få tillgång till Tjänsten kan leverantören begära några identifieringsuppgifter och ytterligare information från kunden. Klienten ska tillhandahålla sann, exakt och aktuell information.

10.3. På leverantörens begäran ska kunden tillhandahålla nödvändigt samarbete vid fastställande av funktionsfel eller justering av tjänsten.

10.4. Klienten ska endast använda API-gränssnittet som tillhandahålls av leverantören endast när han / hon kommer åt tjänsten via webbgränssnittet av tredjepartsprogram eller -tjänster. Kunden får inte använda eller komma åt Tjänsten på annat automatiserat sätt, till exempel genom skript, bots, webbrobotar etc. för Tjänster som tillhandahålls via webbgränssnittet.

10.5. Klienten ska lagra åtkomstuppgifterna till Tjänsten i hemlighet, Klienten är skyldig att inte berätta eller tillåta åtkomst till dem till någon annan person eller på något annat sätt tillåta tillgång till sitt Användarkonto till någon tredje part. Kunden är också skyldig att säkra sin teknisk utrustning i rimlig omfattning för att minimera risken för missbruk av åtkomstuppgifter till användarkontot.

10.6. Om Kunden bryter mot de skyldigheter som följer av denna paragraf, har Leverantören inget ansvar för skador som uppstår för Kunden, och Kunden är ensam ansvarig för skador som uppkommer till Leverantören eller tredje part. Överträdelse av dessa skyldigheter fastställer vidare leverantörens rätt att säga upp avtalet. Om Kunden upptäcker att det kan finnas tillgång till Tjänsten till tredje part på grund av läckage av information om tillgång till Tjänsten, ska Kunden rapportera detta faktum till Leverantören via e-post.

10.7.Nedladdning av programvaran är endast tillgänglig under en viss tidsperiod. Efter denna period avaktiveras nedladdningskontot automatiskt. Leverantören kommer INTE att ge källfilerna via ett e-postmeddelande eller någon annan kanal, men endast med hjälp av onlinekontot.

11. Användarkonto

11.1. Klienten kan ha ett eller flera användarkonton. Varje användarkonto kan endast användas av en användare. Kunden har inte rätt att låta användarkontot konfigureras för en tredje part, såvida det inte bestäms av avtalet eller av dessa T&C. Klienten har inte rätt att dela användarkonton mellan flera användare. Kunden har dock rätt att när som helst överföra det oanvända användarkontot till den nya användaren.

11.2. Vid överträdelse av art. 11.1. av dessa T&C har Leverantören rätt att omedelbart säga upp avtalet och Kunden ska betala oberättigad berikning till Leverantören inom 7 dagar efter mottagandet av Leverantörens krav på betalning.

12. Användarkontoadministration

12.1. Varje kund kan välja en eller flera användarkonton, som kommer att bära administratörsrättigheterna. Administratören kan utföra följande operationer:

 • att lägga till, redigera och ta bort användarkonton och ställa in åtkomsträttigheter till dessa konton (t.ex. tillgång till rapporter, filhantering etc.)
 • för att få tillgång till all kundens data oavsett enskilda användares åtkomstinställningar,
 • att välja ett annat användarkonto som blir administratör.

12.2. Klienten bär det fulla ansvaret för att använda tjänsten av användarna, åtgärder som utförs av dessa användare och all data som laddas upp till kundens konto. Kunden ska se till att alla hans användare följer bestämmelserna i dessa T&C.

13. Förbjuden uppförande

13.1. Klienten får inte ladda upp, skicka eller på annat sätt lagra innehåll i Serviceportalen som kan innehålla programvaravirus eller andra filer och program som kan förstöra, skada eller begränsa funktionaliteten hos leverantören eller andra klienter. Kunden har vidare inte rätt att ladda upp innehållet till Tjänsten, vars innehav eller distribution är olaglig, innehåll som olagligt stör en tredje parts upphovsrätt eller är en del av en brottslig verksamhet, att distribuera skräppost genom Tjänsten eller försöka få tillgång till användarkontot för en annan klient eller servrar hos leverantören. Åsidosättandet av dessa skyldigheter betraktas som väsentligt och fastställer leverantörens rätt att säga upp avtalet och kräva att kunden ska betala avtalsenligheten i beloppet EUR 10.000, - för varje överträdelse och dessutom eventuell skada.

14. Uppsägning av avtalet

14.1. Avtalsförhållandet slutar genom att avtalet upphör att gälla, genom att avtalet upphör att gälla, genom uppsägning av en juridisk person (Leverantören eller Kunden) med likvidation, genom avtalets upphörande eller genom överenskommelse mellan parterna.

14.2. Om avtalet ingås för obestämd tid har Kunden rätt att säga upp avtalet utan anledning. Uppsägningstiden är en månad och börjar den första dagen i kalendermånaden efter leverans av uppsägningstiden till Leverantören.

14.3. Leverantören kan när som helst säga upp avtalet utan anledning. Uppsägningstiden är tre månader och börjar den första dagen i kalendermånaden efter leverans av uppsägning till Kunden.

14.4. Kunden har rätt att säga upp avtalet i fall som anges i art. 9.1. av dessa T&C.

14.5. Om klienten väsentligt eller upprepade gånger bryter mot sina skyldigheter som härrör från dessa T&C eller från avtalet och inte klarar av att avhjälpa denna väsentliga och upprepade överträdelse inom 14 dagar efter leveransdatum för meddelandet som informerar om detta faktum i form av registrerat brev eller från datumet att skicka e-postmeddelandet till klienten har leverantören rätt att dra sig ur avtalet. Återtagandet gäller dagen efter mottagandet av meddelandet om återkallelse till klienten.

14.6. Om klienten bryter mot skyldigheter som härrör från dessa T&C eller från avtalet på särskilt allvarligt sätt, har Leverantören rätt att dra sig ur och Avtalet och säga upp tjänsten tillhandahålla omedelbart efter att ha upptäckt ett sådant brott.

15. Begränsning av ansvaret för Tjänsten

15.1. Parterna enades om att leverantörens totala ansvar för eventuella fordringar som gjorts på grundval av rättsliga förhållanden som följer av avtalet och det uppskattade skadeståndet får inte överstiga och är begränsat till det belopp som motsvarar betald belopp för tillhandahållande av tjänsten i föregående kalenderår. Om de maximala skadorna enligt föregående punkt inte kan fastställas är de maximala skadorna begränsade till den aktuella kvartalsavgiften för specifika Tjänster prenumererade och tillhandahållna via webbgränssnittet.

15.2. Leverantören är inte ansvarig för indirekta skador som uppstår till följd av tillhandahållande av Tjänster, såsom förlorad vinst, intäktsförluster, förlust av data, ekonomisk eller indirekt, speciell eller följdskada. Vid force majeure har parter avstått från sin skyldigheter, som grundar sig på avtalet, och eventuell överensstämmelse (helt eller delvis) eller förseningar i uppfyllandet av skyldigheter enligt detta avtal, kommer inte att betraktas som brott mot avtalet. I det här fallet avses med force majeure alla omständigheter där ansvar utesluts i enlighet med tjeckisk lag, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, krig, förändring av den politiska situationen som utesluter eller otillbörligt hindrar genomförandet av rättigheter och skyldigheter enligt detta eller någon annan liknande orsak, händelse eller faktum.

15.3. Genom att ingå avtalet tar kunden hänsyn till att även med leverantörens bästa ansträngning är det möjligt att en kortvarig otillgänglighet av Tjänsten kan uppstå, som orsakas av omständigheter utanför leverantörens inflytande (t.ex. ). Kunden accepterar därför och åtar sig att alla hans uppgifter lagrade inom Tjänsten kommer att säkerhetskopieras på ett annat geografiskt läge.

15.4. Kunden använder tjänsten som den är. Oförenlighet med annan programvara, hårdvarukonfiguration eller partiell felfunktion berättigar INTE kunden att avbryta ordern eller få återbetalning.

16. Skyddet av personuppgifter

16.1. Kunden förklarar att han är medveten om sina lagliga skyldigheter som administratör av personuppgifter för användarna och klienterna. Metod och behandling av personuppgifter för dessa enheter inom Tjänsten bestäms av Kunden. Leverantören bär inget ansvar för att klientens lagliga skyldigheter uppfylls korrekt som personuppgifteradministratör.

16.2. All data samlas in av Leverantören från Kunden för att tillhandahålla Service, förbättra kvaliteten och skicka kommersiella och marknadsföringsmeddelanden. Om kunden är en fysisk person samlas följande uppgifter: namn, efternamn, faktureringsadress, e-post, telefonnummer, information om användningen av tjänsten.

16.3. All kommunikation inom Tjänsten är krypterad av SSL-protokoll. Kunden förklarar härmed att han anser denna metod för kryptering tillräckligt säker.

16.4. Leverantören åtar sig att han inte lämnar någon information som kunden angivit under registreringen av sitt användarkonto till någon tredje part, såvida inte kunden särskilt godkänner det.

16.5. Klientuppgifter lagras i leverantörens elektroniska system under avtalets löptid. Efter uppsägningen lagrar leverantören data som endast är nödvändiga för att följa lagstiftningen. Kunden instämmer i att leverantören kommer att använda klientens namn och logotyp i leverantörens kundlista före och efter avtalets löptid, om inte annat avtalats med kunden baserat på hans varumärkesriktlinjer eller policy.

17. Slutbestämmelser

17.1. Parterna förbinder sig att behålla sekretessen om all information som de lärde sig under avtalsförhållandet enligt avtalet.

17.2. Kundens rättigheter som härrör från avtalet och dessa T&C får inte tilldelas utan skriftligt tillstånd från leverantören.

17.3. För att undvika tvivel bekräftar parterna uttryckligen att de är entreprenörer och att de slutar detta avtal inom sin affärsverksamhet.

17.4. Om någon bestämmelse i detta avtal eller dessa T&C är eller blir ogiltig, ineffektiv eller inte verkställbar, ska sådant faktum inte påverka giltigheten, verkställbarheten eller effektiviteten för återstående bestämmelser i avtalet eller dessa T&C. I sådana fall är parterna skyldiga att göra allt för att ingå en ändring av avtalet, genom vilken den ogiltiga, icke verkställbara eller ineffektiva bestämmelsen kommer att ersättas med en ny bestämmelse som motsvarar det ursprungliga syftet.

17.5. I händelse av kollision av bestämmelserna i offert, produktspecifikation, specifikation av implementering av tjänster, specifikationer för supporttjänster och T&C kommer dessa dokument att ha följande:

(i) Citat,

(ii) Implementeringsservicespecifikation,

(iii) Supporttjänstspecifikation,

(iv) Produktspecifikation

(v) T&C,

(vi) Offentlig information

17.6. Dessa T & C regleras av lagen i Tjeckien, medlem av Europeiska unionen. Varje tvist som uppstår i samband med eller utanför genomförandet eller tolkningen av avtalet, som parterna inte kan lösa i vänskap, ska slutligen lösas av det tjeckiska skiljedomsorganet, skiljedomstolen som är knuten till Tjeckiens ekonomiska avdelning och Tjeckiens agrariska avdelning Republiken av tre skiljemän som utses i enlighet med reglerna för den skiljedomstolen. Varje part ska nominera en skiljedomare. Båda skiljemännen ska komma överens om den tredje skiljedomaren inom 30 dagar. Om de två skiljemännen under den ovannämnda tidsfristen inte lyckas nå överenskommelsen om den tredje skiljemannen ska han utses av ordföranden för skiljedomstolen. Skiljedomen ska vara slutgiltig och bindande för parterna. Parterna förbinder sig härmed oåterkalleligt att inte ifrågasätta verkställigheten av skiljedomen under någon jurisdiktion.

17.7. Dessa T&C träder i kraft den 1. 7. 2017.

Principer för personuppgifter

Kära kund,

Låt oss informera dig om hur Easy Software (nedan kallad "vi" eller "vårt företag") behandlar dina personuppgifter i samband med att erbjuda, avsluta, tillhandahålla och behålla företagets produkter och tjänster.

Syftet med dessa principer är att ge dig information om de personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem, vilka källor vi tar ifrån dem, vilket syfte vi använder dem för, vem vi kan lämna uppgifter till, var du kan få information om dina personuppgifter vi behandlar, eller vilka är dina enskilda rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

Läs därför innehållet i dessa principer. Vi svarar gärna på dina frågor i någon av våra filialer på Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien eller via e-post: info@easysoftware.com.

1. Allmän information

Vårt företag omfattas av olika lagstadgade skyldigheter avseende behandling av kundens personuppgifter som vi måste följa, särskilt när det gäller uppfyllande av våra avtalsförpliktelser eller utövande av offentlig myndighet. I det avseendet skulle vi inte kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster alls utan att ge dina personuppgifter. Vi behandlar också personuppgifter från kunder utanför ramen för våra lagstadgade skyldigheter för kundvård och att ta itu med riktade erbjudanden på produkter och tjänster. Vi behöver ditt samtycke till att göra det här. Om du väljer att inte ge ditt samtycke i dessa fall kan våra produkter eller tjänster begränsas eller justeras på annat sätt, beroende på omfattningen av data som vi har rätt att behandla. Varje kund informeras om omfattningen av begränsningar eller justeringar.

Om inte annat uttryckligen anges är all information som här anges också tillämplig på behandling av personuppgifter hos potentiella kunder, det vill säga personer med vilka vi är i kontakt men inte har etablerat ett avtalsförhållande, liksom tidigare kunder. Informationen i häri gäller även i rimlig utsträckning för behandling av personuppgifter hos andra personer, med avseende på vilka företaget har vissa skyldigheter eller med vilket vårt företag är i direkt kontakt utan att ha ett avtalsförhållande med dem ( som företrädare för juridiska personer).

1.1. Principer för personuppgifter

Som en del av behandlingen av dina personuppgifter respekterar vi de bästa standarderna för personuppgifter och följer särskilt följande principer:

(a) Vi behandlar alltid dina personuppgifter för ett tydligt och begripligt definierat syfte, med hjälp av definierade medel, på ett definierat sätt och endast för en tid som är nödvändig med hänsyn till syftet, Vi behandlar bara exakta personuppgifter från kunder och ser till att deras behandling motsvarar och är nödvändig för det definierade syftet.

(b) Vi skyddar och behandlar dina personuppgifter på ett sätt som garanterar högsta möjliga säkerhet för uppgifterna och förhindrar obehörig eller oavsiktlig tillgång till kundens personuppgifter, deras modifiering, förstörelse eller förlust, obehöriga överföringar, annan obehörig behandling eller annat missbruk.

(c) Vi informerar dig alltid tydligt om hur du behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter att få exakt och fullständig information om omständigheterna för sådan behandling samt dina andra relaterade rättigheter.

(d) I vårt företag följer vi adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som matchar alla möjliga risker. Alla personer som kommer i kontakt med kundens personuppgifter är skyldiga att hålla konfidentiell informationen i samband med behandlingen av sådan information.

2. Information om behandling av personuppgifter

2.1. Information om administratören

Administratören för dina personuppgifter är vårt företag, dvs Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, ID: 08960980

2.2. Syfte och rättslig grund för bearbetning

2.2.1. Behandling av personuppgifter utan ditt samtycke

Det gäller vanligtvis situationer där du är skyldig att lämna vissa personuppgifter till oss som ett villkor för att vi ska ge dig vår produkt eller tjänst, eller där vi har rätt att behandla dina personuppgifter som förvärvats annars.

(a) Med stöd av lag har vi rätt att behandla dina personuppgifter utan ditt samtycke för följande ändamål för att följa våra lagstadgade skyldigheter, särskilt:

(i) Överensstämmelse med lagstadgade upplysningar till myndigheter

(ii) överensstämmelse med arkiveringsförpliktelserna

(b) Slutsats eller utförande av ett kontrakt med dig.

c) Skydd av rättigheter och intressen skyddade enligt lag, särskilt när det gäller att lösa alla tvister, särskilt med tanke på domstol eller andra tvister.

2.2.2. Behandling av personuppgifter med ditt samtycke

Detta gäller särskilt situationer där du frivilligt instämmer i att vi behandlar de tillhandahållna eller annan förvärvade personuppgifterna. Att inte ge ditt samtycke kan vara en orsak som hindrar vårt företag från att tillhandahålla vissa produkter eller tjänster eller tvinga det för att rimligt anpassa tillgången, omfattningen eller villkoren för tillhandahållna produkter och tjänster.

Baserat på ditt samtycke behandlar vårt företag dina personuppgifter för följande ändamål:

(a) kundvård Det här är aktiviteter som inte står för kontraktsuppföljning eller annan rättslig ram för personuppgifter, och inkluderar följande: i) Marknadsundersökning, ii) Övervakning av klientåtgärder på bolagets hemsida i samband med de erbjudna tjänsterna ( Således avser detta ändamål inte bara uppköp av information om besökarnas handlingar på bolagets hemsida i form av cookies enligt beskrivningen nedan i artikeln om elektroniska kommunikationsmedel och mobila applikationer).

b) erbjudande av produkter och tjänster, I synnerhet omfattar detta distribution av information, erbjudande av produkter och tjänster från vårt företag och andra parter, inklusive produkt- och tjänsteerbjudanden riktade till specifika kunder, alla via olika kanaler, t.ex. via post, elektroniska medel (inklusive elektronisk post och meddelanden som skickas till mobila enheter via telefonnummer), eller via telefon via en webbplats. I dessa fall har vårt företag i viss utsträckning rätt att erbjuda kunder och kunder tjänster utan att få sitt samtycke. Om det är underförstått av lagen kommer du att informeras i detta avseende om din rätt att uttrycka din motsättning om ytterligare erbjudande av produkter eller tjänster. I detta avseende kan dina personuppgifter också vidarebefordras till tredje part i syfte att sprida information och erbjuda produkter och tjänster av sådana tredje parter. Mer detaljer ges nedan i dessa principer.

2.3. Omfattning av behandlade klient personuppgifter

Vårt företag behandlar dina personuppgifter i en utsträckning som behövs för att uppfylla ovanstående ändamål. Vi behandlar särskilt kontakt- och identifieringsuppgifter. Detaljerad information om omfattningen av behandlade personuppgifter av kunder anges i bilaga 1 till dessa principer.

2.4. Personliga databehandlingsmetoder

Metoden hur vårt företag behandlar dina personuppgifter omfattar både manuell och automatisk bearbetning, inklusive algoritmisk bearbetning, i vårt företags informationssystem.

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av anställda i vårt företag och, i så stor utsträckning som möjligt, av tredje part. Innan du lämnar ut dina personuppgifter till tredje part, ingår vi alltid ett skriftligt avtal med tredje part som innehåller samma garantier för personlig databehandling som våra företag följer med sina lagstadgade skyldigheter.

2.5. Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter görs särskilt tillgängliga för våra Företagets anställda i samband med utförandet av deras yrkesuppgifter, som kräver att personuppgifter från kunder, men endast i en utsträckning som är nödvändiga i det enskilda fallet och i enlighet med alla säkerhetsåtgärder.

Dessutom lämnas dina personuppgifter till tredje part som deltar i behandlingen av personuppgifter hos våra företagskunder, eller sådana personuppgifter kan göras tillgängliga för dem av andra skäl i enlighet med lagen. Innan vi lämnar ut personuppgifter till tredje part, skriver vi alltid ett skriftligt avtal med tredje part för att föreskriva behandling av personuppgifter på ett sätt som innehåller samma garantier för personlig databehandling som följs av vårt företag i enlighet med sina lagstadgade skyldigheter.

2.5.1. I enlighet med gällande lagstiftning har vårt företag rätt eller direkt, utan ditt samtycke, skyldig att lämna ut dina personuppgifter till:

 • berörda statliga myndigheter, domstolar och brottsbekämpande myndigheter i syfte att fullgöra sina skyldigheter och i syfte att verkställa dom
 • andra parter i en utsträckning som föreskrivs i lagstiftning, till exempel tredje part för att samla in våra kundfordringar.

2.5.2. Med förbehåll för ditt samtycke berättigar vi oss till att skicka med information som representerar personuppgifterna i relevant utsträckning, avslöjar vi också dina personuppgifter till Easy Software ltd. i syfte att sprida information, erbjuda produkter och tjänster i vårt företag, skydda våra företags rättigheter och intressen och kundvård.

2.6. Upplämnande av personuppgifter till utländska länder

Dina personuppgifter behandlas på Tjeckiens och övriga Europeiska unionens territorium där internationella koncernenheter sitter och som delar samma personuppgifter som Tjeckien. Varken vårt företag eller de enheter som deltar i behandlingen av kundens personuppgifter avslöjar personuppgifter från kunder till länder utanför Europeiska unionen.

2.7. Termen för personlig databehandling

Vårt företag behandlade personuppgifter endast av kunder för en tid som är nödvändig med hänsyn till syftet med bearbetningen. Från tid till annan utvärderar vi existensen av behovet av att behandla vissa personuppgifter som krävs för ett visst syfte. När vi upptäcker att uppgifterna inte längre krävs för något av de ändamål, för vilka de har bearbetats, förstör vi dataen. När det gäller vissa ändamål med personlig databehandling har vi emellertid internt utvärderat den vanliga användbarhetsperioden för personuppgifter, efter det att vi närmare bestämt har bedömt behovet av att behandla sådana personuppgifter för det speciella syftet. I detta hänseende hävdar det också att personuppgifter behandlas i syfte att

(a) Framförande av kontrakt behandlas under avtalets löptid med kunden. Då är de relevanta personuppgifterna vanligtvis användbara under tio år.

b) Leverans av produkter och tjänster behandlas under kontraktsperioden. Då är de relevanta personuppgifterna vanligtvis användbara under tio år. Om personuppgifter lämnas i detta avseende till tredje part, definieras behandlingsperioden av tredje part i enlighet med gällande lagstiftning och regler som anges i dessa principer.

(c) kundvård behandlas under avtalets löptid med kunden Då är de relevanta personuppgifterna vanligtvis användbara under tio år.

2.8. Rätt att återkalla samtycke

I dessa principer försökte vi förklara varför vi behöver dina personuppgifter och att vi för vissa ändamål endast kan behandla dem med ditt samtycke. Du är inte skyldig att ge vårt företag tillstånd att behandla dina personuppgifter och du har också rätt att återkalla ditt samtycke. Vid denna punkt vill vi påminna om att vi också har rätt att behandla vissa personuppgifter för vissa ändamål utan ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att avbryta behandlingen av relevanta personuppgifter för ändamål som kräver det relevanta samtycket. Vi kan dock vara berättigade eller till och med skyldiga att behandla samma personuppgifter för andra ändamål.

Om du vägrar att bevilja eller återkalla ditt samtycke kan vi:

(a) anpassa därför tillgängligheten, omfattningen eller villkoren för våra produkter eller tjänster, eller

(b) vägra att förse dig med våra produkter eller tjänster när vi upptäcker att sådant samtycke är nödvändigt för att tillhandahålla produkten eller tjänsten på de angivna villkoren.

Om du vill återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, hänvisa till något av våra filialer, skicka ett brev till Company, Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, eller via e-post: info@easysoftware.com eller via blankett på Easy Software.

2.9. Källor för personuppgifter

Vi förvärvar personuppgifter från kunder, särskilt från:

(a) kunderna direkt, t.ex. vid ingående av avtal som avser tillhandahållna bolagets produkter eller tjänster, och / eller indirekt, t.ex. vid användning av företagets produkter eller tjänster av kunderna eller som en del av att göra information om bolagets produkter och tjänster som är tillgängliga för kunderna, till exempel via bolagets hemsida mm

(b) potentiella kunder intresserade av tjänster från vårt företag som en del av marknadsföring av evenemang och kampanjer

(c) egna aktiviteter genom behandling och utvärdering av övriga personuppgifter hos kunderna.

2.10. Din rätt att begära tillgång till personuppgifter och skydd av klienträttigheter

Om du ber oss om information om behandling av dina personuppgifter, kommer vi att ge dig all information om de data vi behandlar om dig utan onödigt dröjsmål. För att tillhandahålla denna information har vi rätt att kräva rimlig ersättning för kostnader som uppstår för att tillhandahålla informationen. Om du upptäcker eller tror att vårt företag eller en tredje part som deltar i behandlingen av data behandlar dina personuppgifter i konflikt med skyddet av ditt privatliv och / eller i strid med lagen, särskilt om dina personuppgifter är felaktiga kan du:

(a) begära förklaring från vårt företag eller den tredje part som deltar i behandlingen av data,

(b) begära avhjälp av det defekta tillståndet I synnerhet kan du begära rättelse eller ändring av personuppgifterna. Om det behövs kommer dataen tillfälligt att blockeras eller förstöras.

Om vi ​​finner din begäran legitim, tar vårt företag eller den tredje part som deltar i behandlingen av data bort det defekta tillståndet kostnadsfritt och omedelbart.

2.11. Företag som processor av personuppgifter

I vissa fall hanterar vårt företag också klientens personuppgifter genom tillstånd av en annan part (en annan administratör). Exempelvis omfattar dessa fall samarbete med Easy Software Ltd, för produkter eller tjänster från tredje part eller samarbete med tredje part. För detaljerad information är det alltid nödvändigt att kontakta den särskilda administratören av personuppgifter, såvida inte vårt företag har behörighet att lämna information i det aktuella fallet.

2.12. Elektroniska kommunikationsmedel och mobila applikationer

Som en del av kundvården utvecklar vårt företag tekniker för att låta dig använda moderna elektroniska kommunikationsmedel och mobila applikationer för att använda våra företags produkter och tjänster. I synnerhet omfattar dessa tjänster relaterade till användningen av internet, sociala nätverk och olika mobila applikationer.

Sociala nätverk. Du kan också kontakta oss via olika sociala nätverk. Vi använder särskilt dessa kommunikationskanaler som marknadsföringsverktyg. Våra produkter och tjänster tillhandahålls inte just nu via sociala nätverk.

Småkakor. Vi använder också cookies när vi tillhandahåller våra produkter och tjänster. Cookies är små textfiler som är lagrade i användarens dator efter att ha laddat upp en webbplats för första gången. Dessa filer underlättar identifieringen av hur besökarna arbetar med innehållet på vår hemsida, vilket hjälper oss att bedriva en vänligare kommunikation med våra besökare på webbplatsen eller en effektivare marknadsföring. Mer information om cookies finns på vår hemsida.

2.13. principer

Dessa principer är giltiga och effektiva från och med ___________. Den nuvarande versionen av principerna publiceras på bolagets hemsida och finns även på våra filialer.

Bilaga 1 - Omfattning av bearbetade personuppgifter

Identifieringsdata - dessa inkluderar data som namn, efternamn, datum, e-post, telefonnummer, arbetsgivare eller. företrädda företag; för kunder som är fysiska personer - företagare, även identifikationsnummer och skatte-ID. Andra möjliga identifieringsdata inkluderar till exempel information om IP-adressen till den dator som används och filer med specifik autentiseringsdata vi samtycker till att använda

Kontaktuppgifter - namn, efternamn, kontaktadresser, telefonnummer, e-postadresser eller annan liknande kontaktinformation. Annan liknande kontaktinformation kan vara IP-adress för den använda datorn och filer med specifik autentiseringsdata vi samtycker till att använda.

I händelse av att du återkallar en inlämnad ansökan om en produkt eller tjänst, behandlar vi också ansökningsutgångsdatumet tillsammans med de uppgifter som lämnats före uttagningen.

Uppgifter som uppstår på grund av utförandet av förpliktelser enligt avtal - beroende på arten av den tillhandahållna produkten eller tjänsten behandlar vi information som är relaterad till den tillhandahållna produkten eller tjänsten. I denna kategori behandlar vi personuppgifter som avtalstiden, ________

Personuppgifter som förvärvats i samband med tillhandahållandet av våra produkter eller tjänster - det inkluderar personuppgifter som förvärvats under våra interaktioner. I synnerhet inkluderar dessa:

(i) data som tjänar till att säkra kommunikation

(ii) register över ditt föredragna kommunikationsspråk, uttryckt intresse för en produkt eller tjänst, dina investeringsstrategier eller dina specifika krav som beskrivits för oss.

Implementeringstjänster

1. Allmänna villkor

Om inte uttryckligen anges, levereras alla möten genom en virtuell möteslösning. Alla deltagare ska delta individuellt och vara utrustade med ett headset.

Paketets omfattning baseras på vår bästa erfarenhet. Vanligtvis är detta ett minimiområde för implementering. Men varje implementering är unik och därför behövs ibland ytterligare tid på grund av specifika kunders krav. Easy Redmine-konsulter kan tillhandahålla en tidsrapport på begäran.

Om det inte uttryckligen anges annat, är genomförandet levererat på engelska. Alla dokument och skriftlig dokumentation kommer att levereras på engelska.

2. Allmänna bestämmelser

2.1. Nya applikationsversioner

Vi utvecklar och förbättrar applikationen kontinuerligt. Nya versioner släpps under följande cykler:

 • En ny version släpps var tredje månad
 • Utvecklingen av en ny version är frusen en månad innan den släpps så att den kan testas
 • Buggfixar släpps varje 14-dag

Dina förslag relaterade till applikationsutvecklingen kommer att genomföras i fall där de är till fördel för majoriteten av våra kunder och i enlighet med vår produktutvecklingsstrategi. Vårt mål är att göra projektledning enklare.

2.2. Samarbetsprocess

Vi uppskattar öppen kommunikation. Vi går in i en ömsesidig process för att implementera ny programvara i ditt företag. Vi anser att det är fördelaktigt för båda parter om vi delar viktig information öppet och i tid.

Kommunikationen kan utföras via e-post, onlinemöten, telefonsamtal och personliga möten. För att framgångsrikt genomföra genomförandeprocessen behövs ömsesidig kommunikation på operativ nivå. Av denna anledning bör varje part reagera snabbt när de kontaktas av motparterna. Vi kan vanligtvis reagera inom två arbetsdagar.

Under implementeringen samarbetar konsulten med våra övriga interna avdelningar. Upplösningar av problem som inte är direkt relaterade till implementeringen kommer att levereras till dig av vårt supportteam. Om det finns behov av ett ingripande på klientens server eller ett annat serverrelaterat samråd skickas meddelandet vidare till våra supportspecialister. Om du inte är helt nöjd med arbetet hos våra supportavdelningar under genomförandet, var vänlig informera din konsult. Din feedback är viktig för oss.

2.3. Förbetalda MANDAYS (MD) och rapportering av den använda tiden

Informationen om antalet förbetalda MANDAYS finns i den inledande tabellen i detta protokoll. Implementeringen utförs vanligtvis på distans. Om du föredrar personliga möten är det möjligt att ordna dem på Easy Software -kontor. Skulle du föredra att ordna möten i dina lokaler är det möjligt att täcka resekostnaderna från den förutbetalda budgeten (genomförandeomfånget). Resekostnader kan också faktureras separat. Vi debiterar hela tiden för att resa från / till kundens lokaler av konsulten. Förbetalda konsultationer måste användas inom 6 månader från den första kontakten med den tilldelade konsulten.

Rapporter om tillbringad tid skickas vanligtvis till klienten när ungefär hälften av implementeringen MANDAYS från den förbetalda budgeten används och sedan när de senaste timmarna är kvar. En konsult tillhandahåller, separat från tidsrapporten, ett förslag om hur de återstående timmarna ska tillbringas.

Implementeringen består av följande faser. Summan av den tid som spenderas på varje fas är lika med den totala förbetalda budgeten för MANDAYS. Det lägsta tidsvärdet som debiteras kunden är 0,25 timme.

 • Initial analys
 • Inledande online-möte
 • Konfiguration av applikationen (arbetsinsatsen beror på komplexiteten i kraven på inställningarna)
 • Utbildning
 • Ytterligare krav på konfigurationen
 • Stöd under implementeringen och testningen under genomförandet (e-post, telefonsamtal)

Specifikt täcks följande aktiviteter av MANDAYS från den förbetalda budgeten:

 • Tidpunkten för den konsult som spenderade arbetet med ditt genomförande, konfigurerar din ansökan
 • Analys av dina krav
 • Interna samråd med dina krav
 • Obligatoriska samråd
 • Ritning olika scenarier om hur man genomför dina krav
 • Förberedelser och uppdateringar av implementeringsprotokollet
 • Implementeringsrelaterade möten och telefonsamtal
 • Utbildning
 • E-post kommunikation med konsulten
 • Organisation, planering och schemaläggning av mötena
 • Samordna interna avdelningar om deras engagemang behövs (Support, serverspecialist)
 • Konsultens tid på resan (såvida det inte betalas separat, se första stycket)
 • Förvaltning av genomförandeprojektet
 • Om ett visst systembeteende rapporteras som ett fel, men i slutändan visat sig vara korrekt, är tiden för den konsult som tillbringat hanteringen av denna begäran också täckt av budgeten
 • Arbeta med serverspecialister på din server
 • Arbete med serverspecialister som hanterar dina önskemål

Följande aktiviteter täcks inte av den förutbetalda budgeten och därmed inte betalas av kunden:

 • Arbetet hos supportteamet
 • Fixa möjliga buggar

2.4. Ökning av förbetald budget

Det är möjligt att öka budgeten för förbetalda MANDAYS först efter din bekräftelse. En ökning av den förbetalda budgeten är vanligtvis nödvändig av följande skäl:

 • Det visar sig, efter den inledande analysen, att den ursprungliga uppskattningen av implementeringen MANDAYS var för låg. Konsulten kommer att ge dig en uppdaterad uppskattning av aktiviteter som ska göras i konkurrens om genomförandet. Denna plan kommer också att visa vilka aktiviteter som särskilt behöver mer uppmärksamhet (MANDAYS) än vad som ursprungligen uppskattats
 • Om du vill bli informerad om mer tid än i avsnittet ovan.
 • Det går inte att implementera dina krav i standardprogrammets gränssnitt, vilket innebär att en anpassad utveckling behövs.
 • Stödet på din server beaktades inte för implementeringen av MANDAYS-uppskattningen men krävs dock.
 • Ytterligare utbildning krävs (vilket inte redovisades för den ursprungliga uppskattningen)
 • Det blir tydligt under implementeringsprocessen att antalet förbetalda MANDAYS inte är tillräckligt för att uppfylla alla dina krav.

Prova Easy Redmine i 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geolokalisering